Charles Explorer logo
🇬🇧

The History of Historiography - Contemporary Czech Historical Culture

Class at Faculty of Arts |
AHS111090

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výběrový seminář dějin dějepisectví

Soudobá česká historická kultura

Vyučující: Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Délka kursu: 2 semestry

Atestace: 4X Z, 1XPP

Cíl předmětu:

Pozornost v semináři je soustředěna na výzkum vývoje především české (československé) historiografie od raného novověku do současnosti. Jsou však zadávány i práce z dějin dějepisectví jiných zemí, pokud mají vztah k českému prostředí. Tématem seminárních či diplomových prací jsou jak analýzy konkrétních historických děl, tak práce o jednotlivých osobnostech historiků, institucích majících vztah k historické vědě, či také jednotlivých pojmech a událostech vědeckého života.

Seznam odborné literatury:

ČECHOVÁ, M.: Vyučování slohu. Úvod do teorie. Praha 1985.

ČECHOVÁ, M. : Postup při tvorbě odborného textu. ČJL 45. 1994-1995, 7-8 str. 156-162

ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.

FIŠER, Z.: Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno 2001.

GRYGAR, M.: Terminologický slovník českého surrealismu. Obecné pojmy estetiky a teorie umění, Brno 1999.

HAMAN, A., Úvod do studia literatury a interpretace textu, Praha 1999.

HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika. Současná situace stylistiky, Praha 1997.

HRDLIČKA, Fr.: Průvodce po literárním řemesle. Základy tvůrčího psaní. Praha 2004, QUENEAU, R.: Stylistická cvičení. Praha 1994.

WATTS, N.: Umění psát. Praha 1998.

Požadavky k atestacím:

Průběžná heuristická a interpretační aktivita

Vypracování seminární práce, která svou charakteristikou splňuje nároky kladené na přípravné vědecké texty