Charles Explorer logo
🇬🇧

Grammatical Seminar IV

Class at Faculty of Arts |
AIT200010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní gramatické okruhy:

Člen určitý, neurčitý, nulový, dělivý.

Perfektní časy vs. imperfektum.

Podmínková souvětí.

Konjunktivy - užití v hlavních a zejména vedlejších větách.

Konjunktiv vs. indikativ.

Implicitní vedlejší věty.

Slovesná rekce (předložkové konstrukce)

Pomocná slovesa.

Modální užití některých slovesných časů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Navazuje na Jazykový seminář gramatický I a II, v němž byla probrána veškerá gramatika. Praktické jazykové kompetence jsou rozvíjeny prostřednictvím nejrůznějších textů a cvičení, popř. audiovizuálních pomůcek.

Zvláštní pozornost je věnována obtížnějším pasážím italské gramatiky se zřetelem ke kontrastivní analýze. Průběžně se studuje slovní zásoba a frazeologie týkající se probírané tematiky.

V části semináře studenti referují o zajímavých jazykových jevech.