Charles Explorer logo
🇬🇧

Italian Morphology I

Class at Faculty of Arts |
AIT200011

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1)      Třídění slov, slovní druhy; kritéria pro zařazení ke slovnímu druhu; rozdíly mezi italským a českým pojetím.

2)      Substantiva a adjektiva - základní vlastnosti, morfologické kategorie a syntaktické funkce.

3)      Kategorie rodu u substantiv.

4)      Kategorie čísla u substantiv.

5)      Kvalifikační adjektiva - flexe, stupňování, postavení ve větě.

6)      Člen - tvoření a použití, jeho české ekvivalenty.

7)      Determinační adjektiva - funkce a formy jednotlivých typů.

8)      Zájmena - funkce a formy jednotlivých typů.

9)      Číslovky a číselné výrazy, jejich klasifikace a užívání.

10)   Příslovce a příslovečné výrazy, klasifikace, stupňování.

11)   Předložky a spojky.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu Morfologie italštiny I, II, určeného pro druhý ročník bakalářského studia, je poskytnout studentům kompletní morfologický přehled na základě tradiční klasifikace slovních druhů. Důraz bude kladen zejména na substantiva, adjektiva a na slovesa.

Konkrétní program je stanoven v sylabu.