Charles Explorer logo
🇬🇧

European Educational Institutions, Programs and Projects

Class at Faculty of Arts |
APR170003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace předmětu: Cílem semináře je přiblížit studentům témata vzdělávacích programů a strategií mezinárodních organizací působících v evropském regionu (témata evropských vzdělávacích programů). Obsahem semináře budou subjekty evropské vzdělávací politiky, klíčové programy, projekty, deklarace a dokumenty. Bude vysvětlena základní terminologie z oblasti vzdělávací politiky z pohledu mezinárodních organizací, a to v kontextu konkrétních vzdělávacích projektů a grantových programů. Důraz bude kladen na praktické aktivity ve skupinách a diskuse.

Předmětem praktických aktivit bude vyhledávání a interpretace zejména zahraničních informačních zdrojů a jejich komparace, diskuse nad tématy globální rozvojové výchovy a práce s výukovými manuály. Okruhy seminářů budou realizovány v návaznosti na jednotlivá průřezová témata a výchovy humanitního charakteru.

ZÁPOČET: Bude udělen na základě úspěšné prezentace/obhajoby návrhu evropského projektu. Bude se tedy jednat o projekt, který bude „evropský“ nejen svým obsahem (jeho téma bude mít globální přesah), ale bude také založen na spolupráci několika institucí či týmů z více evropských zemí. To, že se jedná o evropský projekt bude dáno tedy nejen tematicky, ale i na základě národnosti účastníků či příslušnosti vybraných institucí k daným zemím.

(Téma projektu je vhodné dopředu konzultovat s vyučujícím.)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE: Prezentace Vašeho evropského vzdělávacího projektu (ve dvojici)

- Časový rozsah ústní prezentace: cca 10 min (plus krátká diskuse)

- Před vypracováním projektu: se inspirujte 2-3 realizovanými evropskými projekty (ty potom uveďte)

- Povinné údaje pro prezentaci: název projektu, citované zdroje, cílová skupina, rozpočet, forma financování, délka trvání, program, cíl projektu, výstupy projektu, diseminace výsledků, propagace projektu, pomůcky/materiál

- Témata projektů : např. viz. témata seminářů (téma je vhodné konzultovat)

- Forma projektů: soutěž, kurz/workshop, konference, studijní výměna, festival, školní projekt, komunitní vzdělávací projekt atd.

OSNOVA: 1. Evropská vzdělávací instituce, programy a projekty (úvod do předmětu) 2. Současné globální vzdělávací strategie (OSN: Education 2030) 3. Věda, výzkum a etika (informační zdroje, grantové programy, etická výchova) 4. Globální problémy ve vzdělávání a humanitární činnost (děti ve válce, slumy, chudoba apod.) 5. Světové cíle udržitelného rozvoje (SDGs, Světové kulturní a přírodní dědictví, nemateriální dědictví) 6.Výchova ke zdraví (prevence HIV/AIDS, přístup k pitné vodě apod.) 7.Vzdělávací projekty pro mládež (interkulturní komunikace, interkulturní dialog) 8. Aktuální otázky ve vzdělávání v projektech (online výuka, inkluze, celoživotní vzdělávání, komunitní vzdělávání, alternativní vzdělávání) 9. Vzdělávací projekty v praxi (realizace a administrace projektů) 10. Host (případně exkurze či promítání filmu s následnou diskusí) 11.Workshop na téma realizace projektů (praktické ukázky výukových aktivit, materiálů a pomůcek) 12. Prezentace studentských projektů

LITERATURA:

BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. 2. vyd.

Praha: Portál, 2011, 375 s. ISBN 978-80-7367-930-9.

BRDEK, Miroslav a Helena VYCHOVÁ. Evropská vzdělávací politika: programy, principy a cíle. Praha: ASPI, 2004, 167 s. ISBN 80-86395-96-0.

CÍLKOVÁ, Eva a Petra BOREŠOVÁ. Náměty pro multikulturní výchovu: poznáváme jiné národy. 2. vyd. Praha: Portál, 2011, 167 s. ISBN 978-80-7367-890-6.

Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action (for the implementation of Sustainable

Development Goal 4). United Nations. 2015.

ERIKSEN, Thomas H. Tyranie okamžiku: rychlý a pomalý čas v informačním věku. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, 167 s. ISBN 80-7239-185-2.

Fakta a čísla OSN: základní údaje o Organizaci spojených národů. Praha: Informační centrum OSN v Praze, 2005, 297 s. ISBN 80-863-4802-4.

HAVLÍNOVÁ, Miluše, Eliška VENCÁLKOVÁ a Jana HAVLOVÁ. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole: aktualizovaný modelový program podpory zdraví (dokument a metodika). 3. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008, 223 s.

ISBN 978-80-7367-487-8.

HORKÁ, Hana. Výchova pro 21. století: koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. 2. rozš. a dopl. vyd.

Brno: Paido, 2000, 127 s. ISBN 80-85931-85-0.

KELLER, Jan a Lubor TVRDÝ. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. 1. vyd. Praha: SLON, 2008, 183 s. ISBN 8086429784.

MEZŘICKÝ, Václav. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, 207 s. ISBN 80-7367 - 003-8.

MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK. Základy mediální výchovy. Praha: Portál, 2007, 295 s. ISBN 978-80-7367-315

Po stopách Evropské unie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Informační kancelář Evropského parlamentu, 2010, 67 s. ISBN 8025497283.

PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika: mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 2., aktualiz. a rozš. vyd.

Praha: Portál, 2012, 334 s. ISBN 978-80-262-0191-5.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP, 2007, 99 s. ISBN 978-80-87000-11-3.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005, 126 s. ISBN 80-87000-02-1.

SAK, Petr, Jiří MAREŠ, Hana NOVÁ, Vít RICHTER, Karolína KOLESÁROVÁ a Jarmila SKALKOVÁ. Člověk a vzdělání v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2007, 290 s. ISBN 978-80-7367-230-0.

TOMKOVÁ, Anna, Jitka KAŠOVÁ a Markéta DVOŘÁKOVÁ. Učíme v projektech. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, 173 s.

ISBN 978-807-3675-271.

VÁŇOVÁ, Miroslava. Srovnávací pedagogika. 3. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009, 72 s. ISBN 978-80-86723-68-6.

VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí: kompetence v andragogice, pedagogice a řízení. 1. vyd. Praha: Univerzita J. A. Komenského, 2008, 140 s. ISBN 978-80-86723- 54-9.

VYHNÁNKOVÁ, Kateřina. Vzdělávání dospělých v České republice a Evropské unii. 1. vyd. Praha: Univerzita J. A.

Komenského, 2007, 136 s. ISBN 978-80-86723-46-4.

Study programmes