Charles Explorer logo
🇬🇧

Psychodiagnostics of Children

Class at Faculty of Arts |
APS500016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Specifika diagnostiky dětí, práce s dětskými klienty, etické principy. Seznámení s požadavky k atestaci a průběhu přednášek.

Vývojová psychodiagnostika

Vývojová anamnéza, analýza videa z vyšetření, kritické zhodnocení závěrů, psaní zprávy z vyšetření, sdělení závěrů z vyšetření 

Dynamická diagnostika

Testování úrovně psychomotorických schopností (vývojové škály, testy inteligence, motorické škály), testování specifických kognitivních funkcí.  Interpretace výsledků testových metod.

Školní zralost, diagnostika SPU

Diagnostika školního prostředí, třídního klimatu; styly učení

Diagnostika poruch autistického spektra

Projektivní a kresebné techniky

Diagnostika vztahů v rodině

Specifické dotazníky – úzkostnost, deprese, sebepojetí, frustrační tolerance apod.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti a dovednosti, jež jsou nezbytným předpokladem psychodiagnostické práce s dětmi a dospívajícími. Posluchači se seznámí se specifiky dětské diagnostiky, zásadami a strategiemi i etickými principy psychodiagnostické práce.

Přednášky jsou vedeny interaktivně, předpokládá se aktivní účast studentů. Studenti budou zvolené testové metody zkoušet v praxi a následně budou mít příležitost sdílet s ostatními (pod vedením vyučujícího) své poznatky z administrace dané metody, podrobněji představí zvolenou metodou i důvod pro použití této metody.

Zároveň studenti budou mít možnost reflektovat úskalí, se kterými se setkali při přímé práci s dětskými/dospívajícími klienty nebo při vyhodnocování a interpretaci výsledků vyšetření, psaní zprávy. Studenti získají základy administrace i interpretace široké škály diagnostických metod (zastoupeny budou všechny kategorie diagnostických přístupů), budou se učit sepsat zprávu z vyšetření, včetně doporučení, jež z výsledků diagnostiky vyplývají.