Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonetics and Phonology of Russian Language

Class at Faculty of Arts |
ARJ100001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Úvod: charakteristika kursu, základní pojmy, zařazení podle dějin lingvistiky

2) Fonologie, Grafematika I

3) Grafematika II

4) Fonetický přepis: Slavistické a ruské tradice, API

5) Vokály pod přízvukem

6) Vokály mimo přízvuk: fonetická stránka a různé fonologické interpretace

7) Vokály mimo přízvuk: specifika nepřízvučného vokalismu v koncovkách a jejich fonologická interpretace, distinktivní funkce přízvuku a klitika

8) Konsonanty I: korelace znělosti a její neutralizace

9) Konsonanty II: korelace palatalizovanosti a její neutralizace

10) Problém dlouhých palatálních sykavek

11) Cizí slova jako fonetický a fonologický podsystém

12) Fonotaktika, Ruský a český fonologický systém ve srovnání

13) Shrnutí, závěry   Aktuální program přednášky bude zaslán účastníkům na začátku semestru.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci přednášky se diskutují základní pojmy fonetiky a fonologie, zařazení fonologie v rámci dějin jazykovědy, grafématika moderní spisovné ruštiny, vokalismus pod přízvukem, vokalismus mimo přízvuk a různá řešení při jeho fonologické interpretaci, distinktivní funkce přízvuku a klitika, korelace znělosti a její neutralizace, korelace palatalizovanosti a její neutralizace, dlouhé palatální sykavky, starší varianty ortoepie a jejich fonologická interpretace, cizí slova jako fonologický podsystém, suprasegmentální fonetika, fonotaktika, ruský fonologický systém ve srovnání s českým.

Přednáška je doplněna seminářem. Atestace se bude provádět na základě písemné zkoušky na konci semestru.