Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar of Lexicology and Word-formation of Russian Language

Class at Faculty of Arts |
ARJ100009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář

1. Tvoření slov. Morfémová stavba slova. Seminář

2. Metody tvoření slov. Odvozování. Prefixální, sufixální, prefixálně-sufixální a bezpříponové způsoby tvoření slov. Seminář

3. Metody tvoření slov. Skládání. Přechod z jednoho slovního druhu do druhého. Seminář

4. Metody tvoření slov. Slova přejatá. Nemorfologické způsoby tvoření slov. Seminář

5. Lexikologie. Etymologický význam slova. Lexikografie. Typologie slovníků. Seminář 6-7. Lexikální význam slova. Polysémie. Seminář 8-9. Lexikální význam slova. Synonyma, antonyma, homonyma, paronyma. Seminář

10. Lexikální význam slova. Hyponyma, hyperonyma. Seminář

11. Archaismy, historismy. Neologismy. Okazionalismy. Seminář

12. Frazeologie. Seminář

13. Hovorová slovní zásoba. Slang, argot, žargon. Seminář

14. Dialekty.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je prohloubení a rozvoj znalostí studentů získaných na přednáškách z ruské lexikologie a slovotvorby.

Kurz se zaměřuje na procvičování problematičtějších úseků ruské lexikologie a slovotvorby, studenti budou rovněž seznámeni s různými slovníkovými tituly a typy a s celkovým procesem tvorby slovníkového hesla.

Kurz by měl nejen doplňovat teorii osvojenou na přednášce, ale také doplňovat ji o poznatky nové.