Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Russian Literature

Class at Faculty of Arts |
ARJ100012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     Seznámení s bibliografií (vydáním pramenů a základními příručkami); problémy periodizace a interpretace ruského kulturního a literárního vývoje staršího období.

2.     Překladová literatura ve staroruském prostředí; její vliv na formování literatur a kultury regionu.

3.     Charakteristika literárního a kulturního vývoje kyjevského období; literatura a kultura Kyjevské Rusi mezi Východem a Západem.

4.     Charakteristika hlavních žánrů literatury kyjevského období (hagiografie, řečnická próza, letopisectví, homiletika).

5.     Vznik nových center v rámci východoevropského areálu - otázka kontinuity a diskontinuity ruského civilizačního vývoje; regionalizace literatur - literatura haličsko-volyňská a vladimirsko-suzdalská.

6.     Základní rysy literárního a kulturního vývoje moskevského období; počátky moskevského písemnictví.

7.     Regionální literatury oblasti severovýchodní Rusi

14. a

15. století a jejich charakteristika (tverská, novgorodská a pskovská literatura).

8.     Problematika kacířství a spory o církevní vlastnictví v literatuře severovýchodní Rusi.

9.     Proměny historického vědomí autorů severovýchodní Rusi a žánr historického vyprávění, otázka římského a byzantského dědictví v literatuře.

10. Základní rysy kulturního a literárního vývoje v rámci polsko-litevského státu.

11. Reflexe historických událostí přelomu

16.-17. století (texty inspirované událostmi Smuty); literatura první poloviny

17. století.

12. Polemická literatura

17. století (velká polemika v ukrajinské literatuře, rozkol v ruské církvi a jeho odraz v literatuře).

13. Literatura druhé poloviny

17. století (žánrové proměny a inovace, básnictví, počátky dramatu); problém baroka v literatuře staré Rusi.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášky je seznámit posluchače s literárním vývojem ruského historického a jazykového prostoru v 11.-17. století. Pozornost bude zaměřena na charakteristiku žánrové a tematické struktury písemnictví studovaného areálu.

V rámci výuky budou na jedné straně hledána specifika literatury staré Rusi, na druhé straně bude zdejší literární a kulturní vývoj nahlížen v souvislostech vývoje byzantské a západoevropské kultury. Vysvětleny budou impulsy pro duchovní a literární vývoj, které přicházely jak z oblasti Byzance a pravoslavného Balkánu (tzv. první a druhý jihoslovanský vliv), tak i západní vlivy zprostředkovávané především Polskem a Litvou.

Literární vývoj daného období bude zasazen do širších souřadnic kulturního a historického vývoje regionu. Součástí výkladu bude analýza a interpretace základních textů reprezentujících dominantní žánry (životy svatých, historická vyprávění, pochvaly, homiletika, letopisy) a zastupující jak církevní, tak i světské prostředí.

Study programmes