Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Language Exercises (Russian Language I.)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100025

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A0 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz předpokládá intenzivní jazykovou průpravu formou konverzačních a praktických jazykových cvičení.

Výuka zahrne seznámení se základy všech gramatických složek ruského jazyka: fonetiky, ortografie, morfologického, syntaktického a lexikologického systému. Na základě speciálních textů a cvičení se během výuky budou rozvíjet komunikativní schopnosti a jazykové dovednosti, bude probíhat seznamování s kulturou a reáliemi jazykového prostoru a budou získávány schopnosti plynulého vyjadřování v ruském jazyce.

Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.