Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Language Exercises (Russian Language II.)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100026

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem kurzu je probrat dalších jedenáct konverzačních témat na základní úrovni, osvojit si nejpoužívanější slovní zásobu z příslušných tematických okruhů (oblast každodenního života, témata nutná pro filologa - rusistu), pokračovat v seznamování s gramatickou látkou, upevňovat návyky čtení a psaní v ruském jazyce a praktické dovednosti v oblasti fonetiky.

Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.