Charles Explorer logo
🇬🇧

BA Seminar of Literature I.

Class at Faculty of Arts |
ARJ100036

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program

Program   5. 10. Úvod: program semináře, rozdělení termínů prezentace tezí BP/DP, obecné náležitosti tvorby odborného textu.   19. 10. prezentace:  a) Zápis bibliografického údaje, způsob citování: poznámky pod čarou, tzv. „americká“ citace, seznam literatury, zásady transliterace. povinná četba: Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1997. [kapitoly Dostupnost pramenů; Bibliografická citace, s. 71-81 a 91–113].   b) Typy vydání: vydání čtenářské a kritické. Aparát: různočtení, komentáře a vysvětlivky. Ukázka.   c) Zásady transliterace. Nalézt chyby v transliteraci v tomto zápisu: Ju. Lotman: Kinematografičeskoje ponjatie „plan“ o literaturnyj tekst; Točka zrenija teksta (s. 315-334)     2. 11. prezentace:   povinná četba: Umberto Eco: Šest procházek literárními lesy. Olomouc, Votobia 1997. [kapitoly Lesy okolo Loisy; Otálení v lesích, s. 41–100]

Co je obsahem výkladu? Klíčová slova. Hlavní termíny a teze. Anotace přednášky/studie.     16. 11.  prezentace:   povinná četba: Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Odeon, Praha 1988 [kap. Zprostředkovanost jako druhový znak vyprávění; s. 12-35].

Hlavní teze textu, typologie vypravěčské situace – k čemu slouží?     30. 11.  prezentace:   povinná četba: Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Odeon, Praha 1988 [kap. Revidovaná verze typických vyprávěcích situací, s. 63-100].

Co je cílem kapitoly? Zhodnocení Stanzlova přístupu, jeho přednosti a slabiny.   14. 12. prezentace:   povinná četba: Gérard Genette: Hranice vyprávění, in: týž: Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu, sestavil Petr Kyloušek, Brno, Host 2002, s. 240-256.

Jaký model autor předkládá? Jak vysvětluje pojmy diegesis a mimesis?     4. 1. prezentace:  

Stručné zhodnocení vybraných odborných textů s ohledem na témata BP/DP zvolená studenty.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Bakalářský/Diplomový seminář

Program semináře v ZS tvoří tři hlavní momenty: 1. každý student prezentuje hlavní teze připravované práce, tato prezentace je provázená diskusí v semináři; 2. vysvětlení, v čem spočívají náležitosti odborného textu (styl, výklad, poznámkový aparát apod.); 3. společná četba vybraných odborných (literárněvědných) textů, představujících směrodatné podněty v myšlení o literatuře – jejich studium a následná diskuse bude doprovázena dalšími dílčími otázkami a úkoly směřujícími k nácviku tvorby odborného stylu.

Podmínkou splnění zápočtu je kromě zmíněných bodů také aktivní účast na semináři v ZS.

Program semináře v LS: průběžné odevzdání kapitol práce (doporučený rozsah každé kapitoly je cca 10 NS) a jejich individuální konzultace s vedoucím.

Study programmes