Charles Explorer logo
🇬🇧

BA Semina rof Literature

Class at Faculty of Arts |
ARJ100051

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Bakalářský/Diplomový seminář

Program semináře v ZS tvoří 4 hlavní momenty: 1. každý student představí hlavní teze připravované práce; 2. vybraný termín, který je spojen s ústředním tématem práce a jejich zpracování v slovnících, encyklopediích a popřípadě dalších příručkách – obě části prezentace jsou provázeny diskusí v semináři; 3. vysvětlení, v čem spočívají náležitosti odborného textu (styl, výklad, poznámkový aparát apod.); 4. společná četba vybraných odborných (literárněvědných) textů, představujících směrodatné podněty v myšlení o literatuře – jejich studium a následná diskuse bude doprovázena dalšími dílčími otázkami a úkoly směřujícími k nácviku tvorby odborného stylu.

Podmínkou splnění zápočtu je kromě zmíněných bodů také aktivní účast na semináři v ZS.

Program semináře v LS: průběžné odevzdání kapitol práce (doporučený rozsah každé kapitoly je cca 10 NS) a jejich individuální konzultace s vedoucím.  

Program   3. 10. Úvod: program semináře, rozdělení termínů prezentace tezí BP/DP, obecné náležitosti tvorby odborného textu.   17. 10. prezentace + termín:  a) Zápis bibliografického údaje, způsob citování: poznámky pod čarou, tzv. „americká“ citace, seznam literatury, zásady transliterace. povinná četba: Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1997. [kapitoly Dostupnost pramenů; Bibliografická citace, s. 71-81 a 91–113].   b) Typy vydání: vydání čtenářské a kritické. Aparát: různočtení, komentáře a vysvětlivky. Ukázka.    

ÚKOLY: 1. Proč je při psaní odborného textu důležité dbát na správné bibliografické údaje a na seznam literatury? 2. Jaký je rozdíl mezi primárními a sekundárními prameny? 3. Uveďte ve správné podobě bibliografický údaj a) knihy relevantní pro Vaši BP/DP; b) studie 4. [Zásady transliterace – jen pro ty studenty, kteří budou transliterovat ruštinu v rámci českého textu.] Nalezněte chyby v transliteraci v tomto zápisu: Ju. Lotman: Kinematografičeskoe ponjatie „plan“ i literaturnyj tekst; Točka zrenija teksta (c. 315-334)     31. 10. prezentace + termín:   povinná četba: Umberto Eco: Šest procházek literárními lesy. Olomouc, Votobia 1997. [kapitoly Lesy okolo Loisy; Otálení v lesích, s. 41–100]  

ÚKOLY: 1.      Uveďte klíčová slova jedné z Ecových kapitol/statí/přednášek. 2.      Vysvětlete hlavní termíny a teze jedné z kapitol statí/přednášek. 3.      Vysvětlete, co je to anotace, jaké jsou její charakteristické rysy. 4.      Vyberte si jednu z kapitol a napište její anotaci.     14. 11.  prezentace + termín:   povinná četba: Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Odeon, Praha 1988 [kap. Zprostředkovanost jako druhový znak vyprávění; s. 12-35].  

ÚKOLY: 1.      Stručně napište hlavní teze textu (k čemu slouží Stanzlova typologie vypravěčských situací?) 2.      Vysvětlete, co je to resumé (summary), jaké jsou její charakteristické rysy. Liší se něčím od anotace? 3.      Napište stručné resumé Stanzelova textu.     28. 11.  prezentace + termín:   povinná četba: Stanzel, Franz K.: Teorie vyprávění. Odeon, Praha 1988 [kap. Revidovaná verze typických vyprávěcích situací, s. 63-100].  

ÚKOL:

Krátké zhodnocení Stanzlovy typologie, její přednosti a slabiny (1-2 NS). Protíná se jím vypracovaná teorie s Vaší BP/DP? Pomohla Vám četba při formulaci Vašeho tématu?   12. 12. prezentace + termín:   povinná četba: Gérard Genette: Hranice vyprávění, in: týž: Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu, sestavil Petr Kyloušek, Brno, Host 2002, s. 240-256.  

ÚKOL:

Úvaha (max 1 NS). Jaký model Genette předkládá? Jak vysvětluje pojmy diegesis a mimesis?     2. 1. prezentace + termín:  

Stručné zhodnocení vybraných odborných textů s ohledem na témata BP/DP zvolená studenty.          

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

viz sylabus

Study programmes