Charles Explorer logo
🇬🇧

BA Seminar of History

Class at Faculty of Arts |
ARJ100052

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Základní informace ke studiu historie 2) Historický fakt a pramen - klasifikace pramenů 3) Heuristika I - zdroje, knihovny, archívy 3) Heuristika II - kritika pramenů a literatury, časopisy, konspekty, výpisky 4) Historik a text I - stanovení tématu, analýza, interpretace, syntéza, sdělení textu, historikovy texty (anotace, abstrakt, resumé, zpráva, rešerše, článek, studie, monografie, popularizační text) 5) Historik a text II - formální úprava článku (formální úprava bakalářské a magisterské práce, poznámkový aparát, úvod, závěr, vlastní stať, koherence a členění textu - odstavce, stylistická úprava, pravopis, dodatkový materiál etc.) 6) Zásady ediční techniky a transkripce; jak vzniká kniha, jak fungují nakladatelství, jak fungují redakce novin, autorský zákon, korektorská znaménka, jak napsat novinový článek 7) Mluvený projev - formální i obsahová stránka projevu, rétorika, konferenční příspěvek, přednáška pro studenty etc. 8) Historická pracoviště v ČR, partnerská zahraniční pracoviště, studium v zahraničí, možnosti zaměstnání v oboru, odborný růst - magisterský cyklus, PhDr., Ph.D. 9) - 12) Diskuse nad texty studentů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Bakalářský seminář je určen studentům, kteří mají zadanou bakalářskou práci s historickou tematikou z dějin východní Evropy. Cílem je naučit studenta základním technikám při psaní historické práce, ať už odborným, tak formálním.

Seminář (vyučující: Marek Příhoda) se bude v letním semestru akademického roku 2020/2021 konat distanční formou podle platného rozvhu přes aplikaci Skype; studentům bude včas rozeslán odkaz.

Study programmes