Charles Explorer logo
🇬🇧

Language A - Practical Exercises I (Russian Language)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100055

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vyučující: dr. Rajnochová, dr. Rycheva 1. Seznámení, řečová etiketa - vyjádření pozdravů, seznámení s prostředníkem a bez prostředníka. Ruská abeceda. Osobní jména, jména po otci a příjmení. Procvičování fonetických jevů (konsonanty "?, ?, ?", protiklad znělých a neznělých souhlásek "?-?, ?-?, ?-?"). Rodina, rodinní příslušníci. Procvičování přivlastňovacích zájmen, základní číslovky, oslovení neznámého a známého člověka. Fonetika - souhlásky "?, ? , ?, ?". 2. Bydlení. Rod podstatných jmen, číslo podstatných jmen. Plurál substantiv, užití formy "ty" a "vy" při komunikaci. Protiklad tvrdých a měkkých "?, ?, ?, ?". Ulice. Pády jednotného a množného čísla, pádové otázky. Uvítání. Intonační konstrukce 1. 3. Opakovací lekce. 4. Město. Řadové číslovky, nominativ a genitiv singuláru. Loučení. Intonační konstrukce 2. Kalendář, roční období. Dativ singuláru podstatných jmen. Konsonant "?". 5. Počasí. Akuzativ singuláru podstatných jmen. Intonační konstrukce 3. Městská doprava. Vokativ singuláru podstatných jmen. Protiklad tvrdého a měkkého "p". 6. Opakovací lekce. 7. Obchody. Lokál singuláru podstatných jmen. Poděkování. Protiklad znělých a neznělých ?-?, ?-?. Nákupy. Váhový systém. Opakování systému skloňování podstatných jmen. Omluva. Souhláska "x". Intonační konstrukce 4. 8. Potraviny. Přídavná jména, rod přídavných jmen. Blahopřání. Sykavky "?, ?". Restaurace, jídelna, menza. Tvoření množného čísla přídavných jmen. Přání. Souhlásky "?, ?". 9. Opakovací lekce. 10. Orientace ve městě. Skloňování přídavných jmen. Vyjádření prosby. Služby. Lékárna, pošta, banka. Pokračování tématu - skloňování přídavných jmen. Souhlas. Samohláska ?. 11. Výlet. Plné a krátké formy přídavných jmen. Odmítnutí. Spojení "??, ??". Kino, divadlo. Formy komparativu adjektiv. Povolení. Intonační konstrukce 5. 12. Muzea, architektonické památky. Formy superlativu adjektiv. Zákaz. 13. Opakovací lekce. Vyučující: dr. Stranz-Nikitina

Stručný úvod do fonetického a grafického systému ruštiny. Pozdravy, seznámení, oslovení. Základní typy časování. Ruský slovní přízvuk.

 Rodina. Rod podstatných jmen. Nepravidelná slovesa, sloveso být. Vyjádření záporu. Výslovnost samohlásek a základní typy redukce.

Povolání. Vyjádření neporozumění. Číslo podstatných jmen. Procvičování časování sloves. Měkké a tvrdé souhlásky.

Vzhled člověka. Omluva. Základní číslovky. Podstatná jména po číslovkách. Měkké a tvrdé souhlásky – pokračování.

Oblečení.  Přivlastňovací zájmena. Zvratná slovesa. Znělé a neznělé souhlásky.

Vlastnosti lidí. Skloňování osobních zájmen. Slovesa pohybu. Znělé a neznělé souhlásky – pokračování.

Orientace ve městě. Slovesa pohybu – pokračování. Systém skloňování substantiv v ruštině. Výslovnost souhláskových skupin.

Doprava ve městě. 1. typ skloňování.  Intonační konstrukce 1.

Bydlení. Můj pokoj, byt, dům. 2. typ skloňování.  Intonační konstrukce 2.

 Ubytování v hotelu. 3. typ skloňování.  Intonační konstrukce 3.

 Poděkování a prosba. Souhlas a odmítnutí. Skloňování podstatných jmen v množném čísle.  Intonační konstrukce 4.

Telefonování. Setkání. Opakování skloňování podstatných jmen. Intonační konstrukce 5.

Opakovací lekce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

The subject is primarily intended for ÚVES students. The subject is not suitable for Erasmus+ exchange students without knowledge of Czech language, since the subject is taught in Czech. In order to participate in the course, a B2+ level in Czech is necessary. For students without knowledge of Czech are more suitable courses provided by the FFUK Language Center (ladislava.dolanová@ff.cuni.cz), where initial level A2 in Russian is required.

For the seminar JCI (groups of Natálie RAJNOCHOVÁ, Ph.D., Ekaterina RYCHEVA, Ph.D.) initial level A2-B1 in Russian is required.

Vyučující: dr. Rajnochová, dr. Rycheva

Cílem kurzu je probrat jedenáct konverzačních témat, osvojit si nejpoužívanější slovní zásobu z příslušných tematických okruhů (oblast každodenního života, témata nutná pro filologa - rusistu), seznamovat se s gramatickou látkou, upevňovat dovednosti v oblasti fonetiky a morfologie. Na každém jednotlivém konverzačním tématu se procvičuje a upevňuje jeden konkrétní úsek gramatiky. Jednotlivá tématy jsou vybrána s ohledem na různé úrovně jazykového systému.

Vyučující: dr. Stranz-Nikitina

Cílem kurzu je osvojit si základy jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka) a komunikativních funkcí, které umožňují komunikaci v jednoduchých situacích běžného života a situacích spojených s vysokoškolským studiem filologického oboru. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá úrovni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.