Charles Explorer logo
🇬🇧

Language A - Practical Exercises II (Russian Language)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100056

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Nádraží. Opakování gram. tématu - přídavná jména. Pozvání.

2. Můj den. Skloňování tázacích zájmen.

3. Charakteristika fyzických schopností člověka. Ukazovací zájmena etot, tot a jejich skloňování.

4. Charakteristika psychických schopností člověka. Ukazovací zájmena takoj, takaja, takov, takije a jejich skloňování.

5. Mezilidské vztahy. Zájmena určitá.

6. Opakovací lekce.

7. Možnosti bydlení. Záporná zájmena nikto, ničto, nikakoj, ničej.

8. Hotel. Záporná zájmena někto, něčto.

9. Odpočinek, volný čas. Souhrnná lekce na zájmena.

10. Jsou různá povolání? Skloňování základních číslovek.

11. Cestování, dovolená. Procvičování základních číslovek.

12. Kam dnes půjdeme - do kina nebo do divadla? Druhové číslovky.

13. Opakovací lekce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem kurzu je probrat dalších jedenáct konverzačních témat na základní úrovni, osvojit si nejpoužívanější slovní zásobu z příslušných tematických okruhů (oblast každodenního života, témata nutná pro filologa - rusistu), pokračovat v seznamování s gramatickou látkou, upevňovat návyky čtení a psaní v ruském jazyce a praktické dovednosti v oblasti fonetiky. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Atestace formou testů.