Charles Explorer logo
🇬🇧

Language A - Practical Exercises III (Russian Language)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100057

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vyučující: dr. Rajnochová, dr. Rycheva

1. Cizinci v Rusku. Ovir. Druhové číslovky.

2. Na celnici. Používaní druhových číslovek s podstatnými jmény.

3. Pronájem bytu. Řadové číslovky.

4. Na koleji. Zlomky.

5. Jedeme na chatu. Souhrnná lekce na téma číslovky.

6. Podnikání v Rusku. Sloveso - úvodní lekce.

7. Opakovací lekce.

8. Práce a zaměstnání. Časování sloves.

9. Problémy současné ruské rodiny. Slovesný čas (1. část).

10. Děti. Slovesný čas (2. část).

11. Co zajímá dnešní ruskou mládež? Způsob sloves (1.část). Imperativ.

12. Naše parta. Způsob sloves (2. část). Kondicionál.

13. Opakovací lekce. Vyučující: dr. Stranz-Nikitina

1. Opakovací lekce.

2. Systém školství v Rusku a v České republice. Gramatické kategorie, paradigmatika a klasifikace podstatných jmen.

3. Školské instituce a různé koncepce vzdělávání. Moje univerzita. Produktivní a neproduktivní typy skloňování jako součást deklinačního systému ruštiny.

4. Výběr profese, hledání práce. Skloňování podstatných jmen mužského rodu.

5. Práce a nezaměstnanost. Skloňování podstatných jmen středního rodu.

6. Píšeme inzerát, dopis. Skloňování podstatných jmen ženského rodu.

7. Moderní rodina a její budoucnost. Akcentologická deklinační schémata.

8. Rodiče a děti. Problémy výchovy. Gramatické kategorie, paradigmatika a typy přídavných jmen.

9. Bydlení ve městě a na vesnici. Množné číslo přídavných jmen.

10. Hledání a pronájem bytu. Skloňování přídavných jmen.

11. Cizinci v Rusku. Návštěva úřadů. Jmenné tvary přídavných jmen.

12. Moje rodné město. Ruští turisté v Praze. Stupňování přídavných jmen.

13. Opakovací lekce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

The subject is primarily intended for ÚVES students. The subject is not suitable for Erasmus+ exchange students without knowledge of Czech language, since the subject is taught in Czech. In order to participate in the course, a B2+ level in Czech is necessary. For students without knowledge of Czech are more suitable courses provided by the FFUK Language Center (ladislava.dolanová@ff.cuni.cz), where initial level A2 in Russian is required.

For the seminar JCIII (groups of Natálie RAJNOCHOVÁ, Ph.D., Ekaterina RYCHEVA, Ph.D.) initial level B1-B2 in Russian is required.

For the seminar JCIII (group of Veronika STRANZ-NIKITINA, Ph.D.) initial level A2 in Russian is required.

Vyučující: dr. Rajnochová, dr. Rycheva

Cílem kurzu je dále rozvíjet konverzační schopnosti posluchačů a jejich schopnost aplikovat v praxi znalost ruské gramatiky. Průběžné opakování a probírání nové látky bude rozvíjet receptivní a produktivní řečové dovednosti studentů; bude kladen důraz na kontextualizaci podávané informace, stále více bude procvičováno kompenzační vyjadřování. Po absolvování kurzu student dokáže komunikovat s rodilým mluvčím, bezpečně rozumí středně náročným textům a také přednáškám svého studijního zaměření. Dokáže koncipovat text na probraná témata.

Vyučující: dr. Stranz-Nikitina

Cílem předmětu je rozvíjení konverzačních schopností (monologického a dialogického ústního projevu), receptivní a produktivní zvládnutí běžných konverzačních témat, zvládnutí odpovídající slovní zásoby. Dalším cílem je zdokonalení a zautomatizování čtení a psaní, rozvíjení schopnosti aplikovat v praxi znalost ruské gramatiky a porozumění středně obtížným textům a přednáškám v ruštině. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.