Charles Explorer logo
🇬🇧

Language A - Practical Exercises IV (Russian Language)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100058

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vyučující: dr. Rajnochová, dr. Rycheva 1. Kde studujete? Slovesa přechodná a nepřechodná. 2. U lékaře. Zvratná a nezvratná slovesa. 3. Sportujete rádi? Souhrnná lekce zaměřená na slovesa. 4. Co čteme? Adverbia (1. část). 5. Potřebuji dát inzerát do novin. Adverbia (2. část). 6. Opakovací lekce. 7. Rusko, geografická poloha, hranice. Predikativní adverbia. 8. Uzemní členění Ruska. Stupňování adverbií. 9. Přírodní zdroje Ruska. Souhrnná lekce na adverbia. 10. Obyvatelstvo Ruska, názvy národností. Částice (1. část). 11. Státní uspořádání Ruské federace. Částice (2. část). 12. Moskva a Sankt-Petěrburg. Citoslovce. 13. Opakovací lekce.

Vyučující: dr. Stranz-Nikitina 1. Opakovací lekce. Osobní a zvratná zájmena. 2. Události a období lidského života. Přivlastňovací zájmena. 3. Zdraví a nemoci. Ukazovací a určovací zájmena. 4. Návštěva lékaře. Tázací a vztažná zájmena. 5. Zdravý životní styl. Zlozvyky a závislosti. Neurčitá a záporná zájmena. 6. Sport – cesta ke zdraví? Skloňování a užití základních číslovek. 7. Cestování v zahraničí. Skloňování a užití řadových číslovek. 8. Masová turistika a alternativní formy cestování. Skloňování a užití druhových číslovek. 9. Volný čas. Virtuální svět. Číslovky násobné, zlomkové a neurčité. 10. Co čteme? Opakování deklinace substantiv. 11. Na jaké filmy se díváme? Opakování deklinace adjektiv. 12. Tradiční ruské svátky, dárky. Opakování deklinace zájmen. 13. Opakovací lekce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

The subject is primarily intended for ÚVES students. The subject is not suitable for Erasmus+ exchange students without knowledge of Czech language, since the subject is taught in Czech. In order to participate in the course, a B2+ level in Czech is necessary. For students without knowledge of Czech are more suitable courses provided by the FFUK Language Center (ladislava.dolanová@ff.cuni.cz), where initial level A2 in Russian is required.

For the seminar JCIV (groups of Natálie RAJNOCHOVÁ, Ph.D., Ekaterina RYCHEVA, Ph.D.) initial level B1-B2 in Russian is required.

For the seminar JCIV (group of Veronika STRANZ-NIKITINA, Ph.D.) initial level B1 in Russian is required.

Vyučující: dr. Rajnochová, dr. Rycheva

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupní B1 (střední úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem kurzu je dále rozvíjet konverzační schopnosti posluchačů a jejich schopnost aplikovat v praxi znalost ruské gramatiky. Průběžné opakování a probírání nové látky bude rozvíjet receptivní a produktivní řečové dovednosti studentů; bude kladen důraz na kontextualizaci podávané informace, stále více bude procvičováno kompenzační vyjadřování a elementy tlumočení. Po absolvování kurzu student dokáže komunikovat s rodilým mluvčím, bezpečně rozumí středně náročným textům a také přednáškám svého studijního zaměření. Dokáže koncipovat text na probraná témata. Dokáže koncipovat text na probraná témata. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 (vyšší úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučující: dr. Stranz-Nikitina

Cílem kurzu je systematizovat a aktivně rozvíjet gramatické znalosti studentů, vytvořit podmínky pro aktivní rozšiřování slovní zásoby a podpořit další rozvoj receptivních a produktivních řečových dovedností. Důraz je kladen na schopnost studenta porozumět přednáškám svého studijního zaměření a samostatně koncipovat text na probrané téma. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 (vyšší úroveň).