Charles Explorer logo
🇬🇧

Language A - Practical Exercises VI (Russian Language)

Class at Faculty of Arts |
ARJ100060

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Ruské výtvarné umění.

Používání vidu sloves v infinitivu. 2. Architektura. Používání vidu sloves v budoucím čase. 3.

Literatura. Příčestí (1. část). 4.

Ruská poezie začátku 20. století. Příčestí (2. část). 5.

Opakovací lekce. 6. Hudba.

Přechodníky (1. část). 7. Divadlo.

Přechodníky (2. část). 8. Filmové umění.

Používání neurčitých zájmen a adverbií. 9. Folklór.

Souvětí souřadná (1. část). 10. Moderní tendence sociokulturního prostředí Ruska.

Souvětí souřadná (2. část). 11. Klíčové historické událostí v dějinách Ruska (1. část).

Souvětí podřadná (1. část). 12. Klíčové historické událostí v dějinách Ruska (2. část).

Souvětí podřadná (2. část). 13. Opakovací lekce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B2 (střední úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem kurzu je dále prohloubit praktickou znalost ruského jazyka, upevnit a dále rozšířit znalost gramatických kategorií.

Do programu kurzu bude zahrnuto seznámení s kulturologickou složkou areálového studia, budou využívány texty zvýšené složitosti s širokým zájmovým záběrem, budou zvyšovány nároky na kvantitu a kvalitu slovní zásoby. Větší část gramatického materiálu bude věnována syntaktickým jevům.

Zároveň bude respektována komunikativní zásada celkového přístupu k vyučování; předpokládají se konverzační a dialogická cvičení, krátké referování studentů na zadaná témata a psaní textů. Výstupní jazyková kompetence odpovídá stupni B2 (vyšší úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky.