Charles Explorer logo
🇬🇧

Russian Literature in European Context (until the End of the 18th Century)

Class at Faculty of Arts |
ARJ500002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Shody a rozdíly v písemnictví staršího období areálů Slavia orthodoxa a Slavia romana; jazyky, centra, periodizace. 

Cyrilometodějské písemnictví jako základ slovanských literatur. Úvod do studia překladů biblických textů do staroslověnštiny.

Starobulharské překlady byzantské literatury a problematika jejich přenosu na Rus. Vznik mnišské literatury.

Církevněslovanské překlady apokryfní literatury u Slovanů.

Různorodost hagiografických textů v církevněslovanském písemnictví.

Středověká próza a její písemné dochování v areálu Slavia orthodoxa. Význam překladové literatury pro vznik autochtonních textů

Moskevské písemnictví a regionální literatury oblasti severovýchodní Rusi 14. a 15. století (vzájemné souvislosti).

Literární odkaz církevních duchovních proudů vrcholné moskevské Rusi; areálové a evropské souvislosti teorie Moskva - Třetí Řím.

Carský titul a tematika carství v písemnictví vrcholné moskevské Rusi; římské a byzantské motivy v písemnictví východní Evropy středověku a raného novověku.

Polemická literatura moskevské Rusi (polemika s kacíři, otázka církevního majetku); zrod tzv. světské literatury.

Posilování rusko-ukrajinských literárních kontaktů v druhé polovině 17. století; problém baroka ve východoevropském literárním vývoji 17. století; písemnictví rozkolu v ruské církvi.

Proměny ruské literatury a kultury v období petrovských reforem a procesu tzv. evropeizace Ruska.

 Evropské souvislosti ruské literatury a politicko-sociálního myšlení Ruska 18. století. zimní semestr akademického roku 2023/2024 vyučující: Marek Příhoda 1) 4.10. seznámení s programem a koncepcí kurzu seznámení s doporučenou literaturou a vydáním pramenů periodizace literárního vývoje staré Rusi v komparaci se západní Evropou specifické rysy kulturního vývoje moskevské Rusi jihoslovanské vlivy v písemnictví moskevského období literární kontakty moskevské a západní Rusi doporučené texty:

Písemnictví ruského středověku. Výbor textů 11.–14. století. Praha 1989.

Ruská středověká literatura. Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor textů 11.–14. století. Červený Kostelec 2013.

Zlatý věk bulharského písemnictví. Výbor textů od X. do počátku XV. století. Praha 1982.

MATHAUSEROVÁ, Světla: Cestami staletí. Systémové vztahy v dějinách ruské literatury. UK, Praha 1990.

Полоцкий, С.: Избранные сочинения. Москва 1953.   2-3) 11.10., 18.10. staroruské a evropské souvislosti teorie Moskva – Třetí Řím doporučené texty:

Памятники литературы Древней Руси. конец ХV – первая половина ХVI века. Москва 1984, s. 436–455.

Малинин, В. Н.: Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Историко-литературное исследование. Киев 1901.

Синицына, Н. В.: Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. (ХV–ХVI вв.). Москва 1998.

Дмитриева, Р. П.: Сказание о князьях владимирских. Москва – Ленинград 1955.   4) 25.10. katolické vlivy v literatuře staré Rusi doporučené texty:

ВЕНИАМИН: «Слово кратко» в защиту монастырских имуществ. Москва 1902.

Крижанич, Ю.: Политика. Москва 1965.   5) 1.11.

Rusko v předobrozeneckém slavismu ruské a evropské kontexty Juraje Križaniće doporučené texty:

Крижанич, Ю.: Политика. Москва 1965.

Križanić, J.: Politika. Zagreb 1997.

Орбин, М.: Краљевство Словена. Београд 1968.

Orbini, M.: Kraljevstvo Slavena. Zagreb 1999.

Pribojević, V.: O podrijetlu i zgodama Slavena. Zagreb 1951.

Pribojević, V.: O podrijetlu i slavi Slavena. Zagreb 1997.

Vitezović Ritter, P.: Oživjela Hrvatska. Zagreb 1997.   6) 8.11. cařihradské a turecké téma v písemnictví moskevské Rusi doporučené texty:

Повесть о взятии Царьграда (Повести о взятии Константинополя турками в 1453 г.)

Русские повести XV—XVI веков. Москва – Ленинград 1958, s. 55–78, 218—243, 386—397.

Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. Москва 1982, s. 216–267.    7) 22.11. prostor staré Rusi a evropské téma v moskevském písemnictví o Smutě doporučené texty:

Антонов, Д. И.: Смута в культуре средневековой Руси: эволюция древнерусских мифологем в книжности начала ХVII века. Москва 2009.

Дробленкова, Н. Ф.: Новая повесть о преславном Росийском царстве и современная ей агитационная патриотическая письменность. Москва – Ленинград 1960.

Historie Avraamije Palicyna

Сказание Авраамия Палицына. Москва – Ленинград 1955.

Памятники литературы Древней Руси. Конец ХVI – начало ХVII веков. Москва 1987, s. 162–281. (vybrané části)

Ivan Chvorostinin – Vyprávění o době, carech a biskupech moskevských

Памятники литературы Древней Руси. Конец ХVI – начало ХVII веков. Москва 1987, s. 428–463.

Vremennik Ivana Timofejeva

Временник Ивана Тимофеева. Санкт-Петербург 2004. (nebo původní vydání z roku 1951).

Памятники литературы Древней Руси. Конец ХVI – начало ХVII веков. Москва 1987, s. 282–317. (vybrané části) edice textů ruské edice pramenů (do konce 17. století)

Памятники литературы Дреней Руси. / Библиотека литературы Древней Руси.  

Библиотека литературы Древней Руси dostupná v elektronické podobě na: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070   základní studijní pomůcky

Словарь книжников и книжности Древней Руси dostupné v elektronické podobě na: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048  

Словарь русских писателей XVIII века dostupné v elektronické podobě na: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=460

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět koncipovaný jako přednáška navazuje a dále rozvíjí znalosti o ruské literatuře od vzniku raně středověkého písemnictví do konce 18. století, získané posluchači během předchozího studia. Zrod a proměny staroruské literatury budou na jedné straně vykládány v kontextu kulturních dějin sousední oblasti západní Rusi (dnešní Ukrajina a Bělorusko), na straně druhé bude zkoumána jejich souvislost s evropským kulturním vývojem.

V průběhu přednášky budou zmíněny jak impulzy, které přicházely z oblasti Byzance a pravoslavného Balkánu (tzv. první a druhý jihoslovanský vliv), tak i západní vlivy, zprostředkovávané především Polskem a Litvou. V této souvislosti bude věnován zvláštní okruh také překladové literatuře a jejímu dopadu na formování literárních žánrů v prostředí kyjevské a moskevské Rusi.

V rámci samotné staré ruské literatury se přednáška zaměří na vzájemné prolínání písemnictví moskevského státu s literaturami regionálními (především novgorodskou, pskovskou, tverskou). Předpoklady vzniku a formování starší ruské literatury budou nahlíženy v širším kontextu sociokulturního vývoje Ruska.

Posluchači budou seznámeni se základní studijní literaturou, a to jak sekundární, tak i primární (s kritickým vydáním pramenů).