Charles Explorer logo
🇬🇧

East Slavonic Dialectology

Class at Faculty of Arts |
ARJ500006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Náplň, cíle a metody dialektologie, základní terminologie, způsoby fonetické transkripce dialektu  Sem.: Základní dialektologické příručky, dialektologické atlasy, nářeční slovníky

2.  Přehled nářečního členění východoslovanského jazykového areálu Sem.: Práce s dialektologickými atlasy ruštiny (ДАРЯ), ukrajinštiny (АУМ) a běloruštiny (ДАБМ)

3. Severoruská nářečí - hlavní fonetické a morfologické izoglosy, reflexy ѣ, cokání, čokání, typy okajícího vokalismu Sem.: Práce s ДАРЯ, četba (příp. poslech) a rozbor severoruských nářečních textů

4. Jihoruská nářečí - hlavní fonetické a morfologické izoglosy, typy redukce nepřízvučného vokalismu Sem.: Práce s ДАРЯ, četba a rozbor jihoruských nářečních textů

5.  Středoruská nářečí - hlavní fonetické a morfologické izoglosy a jejich geneze Sem.: Práce s ДАРЯ, četba a rozbor středoruských nářečních textů

6. Nářeční zóny ruského jazyka, ruské nářeční lexikum Sem.: Základní metody dialektologického terénního výzkumu, práce s nářečními slovníky a ЛАРНГ

7. Nářeční členění běloruštiny, hlavní znaky severovýchodních běloruských dialektů, hranice s ruskými dialekty Sem.: Práce s ДАБМ, četba a rozbor běloruských nářečních textů

8. Hlavní znaky jihozápadních běloruských dialektů, přechodová nářečí, hranice s ukrajinskými dialekty Sem.: Práce s ДАБМ, četba a rozbor běloruských nářečních textů

9. Nářeční členění ukrajinštiny, ukrajinské dialekty severní a jihozápadní Sem.: Práce s АУМ, četba a rozbor ukrajinských nářečních textů

10. Ukrajinské dialekty jihovýchodní Sem.: Práce s АУМ, četba a rozbor ukrajinských nářečních textů

11. Dialekty karpatského areálu Sem.: Práce s atlasy J. Dzendzelivského a V. Latty, poslech nářečních promluv, četba a rozbor nářečních textů

12. Diachronní dialektologie - nářeční členění vsl. areálu v době staroruské a středoruské, vztah spisovných vsl. jazyků k nářečnímu základu Sem.: Četba a rozbor starých ruských, běloruských nebo ukrajinských listin výrazně odrážejících lokální nářečí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámit studenty s nářečním členěním východoslovanských jazyků a představit východoslovanský jazykový areál jako dialektní kontinuum. Probrány budou zejména fonetické jevy vytvářející základní diferenciační izoglosy mezi dialekty a skupinami dialektů, představeny budou také základní odlišnosti v nářeční morfologii a lexiku.

Pozornost bude věnována rovněž problematice klasifikace přechodových nářečí a vymezení hranic mezi východoslovanskými jazyky. Jedna přednáška bude zaměřena na historickou dialektologii východoslovanského jazykového prostoru.

Zmíněny budou metody sběru a zpracování nářečního materiálu. Zvláštní pozornost bude věnována vztahu současných vsl. spisovných jazyků k jejich nářečnímu základu.

Na seminářích budou studenti pracovat s východoslovanskými dialektními texty a nahrávkami nářečních promluv, seznámí se s lingvogeografickou metodou popisu dialektů a s hlavními nářečními slovníky z daného areálu.