Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Russian Language

Class at Faculty of Arts |
ARJ500012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.      Historická sociolingvistika a interpretace dějin východoslovanských jazyků 2.      Východní Slované a přijetí písma (do 11. stol.) 3.      Vytvoření funkčních variet/stylů na Rusi (do 13. stol.) 4.      Tzv. Druhý jihoslovanský vliv a jeho následky (14.-15. stol.) 5.      Jazyk Moskevské Rusi (do poloviny 17. stol.) 6.      Jazyky východních Slovanů v Polsko-litevské unii (do poloviny 17. stol.) 7.      Funkční expanze církevní slovanštiny (pol. 17. stol. - pol. 18. stol.) 8.      Hledání podoby literární ruštiny (18. stol.) 9.      Literární ruština a jazyková politika Ruského impéria (19. stol. - 1917) 10.    Emancipace a rozvoj ukrajinštiny a běloruštiny (kon. 18. stol. - zač. 20. stol.)  11.    Podoba a role ruštiny v Sovětském svaze (1917 - 80. léta 20. stol.) 12.    Východoslovanské jazyky v postsovětském prostoru (od 80. let 20. stol.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška se seminářem poskytují přehled o vnějších dějinách ruštiny. Cílem kurzu je především seznámit posluchače se základními etapami vývoje spisovné ruštiny.

Předmět si klade za cíl nejen seznámit posluchače s některými vlivy církevní slovanštiny na ruštinu do 18. století (a jeho odraz v novodobé ruské literatuře), ale vysvětlit také vznik a původ některých jazykových „anomálií“ současné psané i mluvené podoby spisovné ruštiny. Pozornost bude věnována také rozvoji ruštiny v průběhu 20. století a jeho vlivu na dnešní podobu jazyka.

Přihlíženo bude k vnitřním i vnějším jazykovým faktorům (politické změny, jazykový kontakt). Seminární část umožní studujícím samostatnou práci s lingvistickými a historickými texty.