Charles Explorer logo
🇬🇧

Translation of Artistic Texts from the Russian Language

Class at Faculty of Arts |
ARJ500043

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je prohloubení pohledu na teorii a praxi překladu, a nejen na lingvistické přístupy k překladu uměleckého textů z ruštiny do češtiny, ale i na literárněvědné metody. Posluchači se zaměří na literárněvědnou interpretaci textu, vyhledávání a výběr z možných řešení, různorodých transformaci z hlediska výběru strategie překladu. Seminář má sloužit posluchačům k nácviku dovednosti překladu ze zvoleného areálového jazyka (ruština). Do předmětu budou zařazeny různorodé umělecké texty, volené s ohledem na období jejich vzniku i žánrová specifika. Na konci dospějeme ke zkoumání specifik překladu básnického díla. Předpokládá se aktivizace mezioborových vědomostí a návyků posluchačů (z ruské gramatiky, lexikologie a stylistiky, dějin a reálií, literární vědy).

Podmínkou k zápočtu je přítomnost (max. 3 absence) a pravidelná aktivní činnost v hodinách a také zaslaní písemných překladů všech textů, zadaných v průběhu semináře.