Charles Explorer logo
🇬🇧

Techniques of Research and Academic Writing I

Class at Faculty of Arts |
ARL100002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základním referenčním materiálem pro gramatické jevy v češtině je přehledná Internetová jazyková příručka sestavená Akademií věd ČR. Konzultujte ji. 1/ 6. 10. Úvodní hodina. Program a cíle kurzu – požadavky k atestu. Představení knihy Osm teorií náboženství, se kterou budeme v průběhu semestru pracovat. Základy typografie. Úkol: upravit text ve Wordu do 11.10. (12.00); začít pracovat na shrnutí Padena (do pondělí 6.11.) 2/ 13. 10. Výklad žánru „shrnutí knihy“. Resumé, abstrakt, anotace konferenčního příspěvku; záložka.

Úkol: Na základě diskuze na hodině a s pomocí vzorového shrnutí knihy Lévi-Strausse, Smutné tropy (nahráno SIS), sestavte manuál pro někoho, kdo by chtěl shrnutí psát, ale nikdy o tom neslyšel. Nezapomeňte zahrnout následující aspekty: formální (z jakých částí shrnutí sestává? co nesmí scházet a co je naopak postradatelné? jak práci formálně členit?); obsahový (jaké typy informací nesmí ve shrnutí scházet? jak by měl být celek vystavěn, aby dával smysl a odněkud někam směřoval? jaké všechny kontexty je možné/dobré ve vztahu ke shrnované knize zmínit? atd.). Text může být souvislý anebo mít podobu bodů. Max. ani min. rozsah není dán, ale měli byste skutečně pokrýt všechny aspekty. Konečný soubor nahrajte do SIS (>studijní mezivýsledky>„Struktura shrnutí“) do středy 18.10. do 12.00. 3/ 20. 10. Referát: Tylor a Frazer. (Vilém, Sára)Výklad žánru „recenze“. Recenzní článek. Typografie, korektury.

Úkol: začít pracovat na recenzi Waardenburga (odevzdat do 23.11.) 4/ 27. 10. Referát: Freud. (Natálie, Michael)Cíl bibliografické rešerše. Postup při vytváření základní bibliografické rešerše. Prohlubování a rozšiřování bibliografické rešerše. Strukturovaná a komentovaná rešerše, typy vědeckých textů. 5/ 3. 11. Referát: Durkheim. (Mariana, Jiří P.)Reflexe vypracovaných shrnutí Padena. Seznámení s knihovnou Ufar, religionistické encyklopedie. Fakultní knihovna a oborové knihovny. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba.

Úkol: osvojit si v PaP výklad lekce „Elektronické informační zdroje" 6/ 10. 11. Referát: Marx. (Eliáš, Ondřej P.)Online katalogy světových knihoven.

Úkol: osvojit si výklad v podkapitole "Citační nástroje", sekce Výsledky vědecké práce a práce s citacemi => stáhněte si Zotero a zorientujte se v něm; na příští hodinu si přineste notebook. 7/ 24.11. Referát: Weber. (Julka, Ondřej Č.)

Bibliografické nástroje. Zotero. Export v různých citačních normách. 8/ 1. 12. Referát: Eliade. (Danil, Jasmína)

Reflexe vypracovaných recenzí Waardenburga. Vyhledávání v knihovnických katalozích. Online archivy elektronických knih.

Úkoly: osvojit si výklad lekce „Bibliografické citace“ v PaP. 9/ 8. 12.  Referát: Evans-Pritchard. (Eliška, Lucka)

Vyhledávání v článkových databázích. Academia.edu, Researchgate.

Úkoly: Osvojit si výklad v lekci "Právo v elektronickém prostředí" v PAP.  10/ 15. 12. Referát: Geertz. (Anna, Kateřina)

Různé citační normy, jejich vliv na výslednou podobu textu + poznámky pod čarou

Cvičná rešerše. 1) Všichni si přineste notebooky (pokud někdo nemáte, dejte vědět a můžeme ho zařídit)2) Nainstalujte si Zotero.3) Naučte se, jak vytvořit sdílenou složku, do které budete všichni ze skupiny (viz níže) přidávat položky (a XX do ní přidejte také).4) Téma, které budeme vyhledávat, bude „African witchcraft“.Budete pracovat v následujících skupinách:

Úkoly: osvojit si výklad v lekci „Publikační proces“ v PaP. 11/ 5. 1.  12/ 12. 1. 

Vyhodnocení rešerší.  

Rozdělení kontroly rešerší:  

Annotation

An introductory course designed for first-year Religious Studies students. The winter semester is devoted to a content introduction to the field (introduction to the founding figures of religious studies, the most prominent trends and approaches of the field), mastering basic research techniques (searching library catalogues, reference books, general and special databases), and practicing the easiest academic forms (summary, annotation, review, oral presentation).