Charles Explorer logo
🇬🇧

Etruscan Religion I

Class at Faculty of Arts |
ARL100137

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Kulturně‑historický přehled: geografické vymezení, prehistorie Apeninského poloostrova v předetruském období, otázka etnogeneze Etrusků, etapy etruských dějin, společenské zřízení, společenské vrstvy, písmo, jazyk a aktuální stav jeho interní rekonstrukce.

2. Povaha pramenů ke studiu: archeologické nálezy materiální kultury (sakrální objekty, funerální konstrukce, sochy atd.), piktografické dokumenty (na zrcadlech, cistách, keramice, nástěnných malbách, gemách atd.), písemné prameny (epigrafický materiál, zprávy řeckých a latinských autorů).

3. Nedochované posvátné texty etruské provenience: "kánon" (Etrusci libri) a jeho jednotlivé části (Libri haruspicini, Libri fulgurales, Libri rituales), otázka vztahu ostatních písemností (Libri Acheruntici, Libri fatales, Libri ostentarii) k tomuto souboru.

4. Tradice o zjevenosti etruského náboženství: podání o Tagetovi, Vegoii a jejich interpretace, otázka tzv. Libri Tagetici a Libri Vegoneis.

5. Panteon - prolegomena: generické pojmy "bůh" (ais, eis), "bohyně" (aisera, eisera), "božstva" (aisar, eisar), interpretatio græca a romana, otázka řecko‑římsko‑etruské synkretizace.

6. Panteon I: nejvyšší bůh panteonu Tin/Tina/Tinia, jednotlivé aspekty jeho fyziognomie, otázka jeho identity s Voltumnou/Vertumnem.

7. Panteon II: nejvyšší bohyně panteonu Sethums (Uni), jednotlivé aspekty její fyziognomie, bohyně vášně Turan (Apru, Venos).

8. Panteon III: chtónická božstva Satr(e) a Cel, akvatický bůh Nethuns, solární božstva Usil a Ca(u)tha, bohyně úsvitu Thesan, lunární bohyně Tiu(r).

9. Panteon IV: podsvětní božstva Calus (Vetis, Aita) a Phersipnei, liminální božstva Culsans (Ani) a Sel(v)ans.

10. Panteon V: bůh války Laran, patron fermentace Fufluns, božský řemeslník Sethlans, patronka technologických dovedností Tecum (Menrva), patron múzických dovedností Suri (Aplu).

11. Panteon VI: recepce řeckých (Hercle, Artume, Latva, Semla, Areatha atd.) a římských (Satre, Selvans, Vesuna atd.) božstev.

12. Panteon VII: numina spojovaná s vitalitou (lasové a lasy), s osudem a s podsvětím (Turms, Charun, Tuchulcha, Vanth atd.).

Annotation

Basic survey of ancient Etruscan Religion.