Charles Explorer logo
🇬🇧

Odin in Myth and Ritual

Class at Faculty of Arts |
ARL100202

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Sylabus:

1. Ódin v pramenech; Wothan u kontinentálních a ostrovních Germánů: Přehled primárních pramenů z hlediska typu, žánru, historické epochy a provenience; jejich dochování, limity a jejich zhodnocení. Doklady o stejnojmenném božstvu (či jeho atributech) v epoše předcházející skandinávskou dobu vikinskou; doklady starší či soudobé od ostatních germánských národů (kontinent & Británie).

2. Ódin v eddických písních: Úloha a funkce Ódina v eddických písních, dále písně, v nichž nevystupuje přímo, ale mají úzký vztah k ódinovskému mytickému komplexu;

3. Ódin v hrdinských písních a ságách: Úloha a funkce Ódina v hrdinských písních - Edda i Eddica minora - a jim odpovídajících ságách o dávnověku, případně i u Saxona Grammatika; ?ódinovští hrdinové", jejich osud, zkoušky a dary.

4. Ódin u skaldů a ve Snorriho Eddě, zrod poezie: Nepřímo ve formě kenningů a aluzí, přímo coby námět básně, skaldské mytologické básně; mýtus o medovině básnictví; Snorriho pojetí a užití Ódina v rámcovém narativu Eddy i v jednotlivých mýtech.

5. Ódin v ságách a folklóru: Jeho role a ?žánrová klišé" v královských, rodových a pozdních romantických ságách; Ódin jako Ďábel; přežívání postavy ve folkloru, král divokého honu, Jólnir - Jól-Yule, ?Santa Claus", sepjetí s mrtvými, feralis exercitus.

6. Ódin a hmotné prameny: Epigrafika, runové nápisy, runové kameny, skalní výjevy, vyobrazení z historické doby, mohylové nálezy, významné motivy a jejich interpretace; theoforní toponyma, zprávy o kultu a archeologické nálezy kultických staveb a lokací.

7. Ódin a jeho atributy: Atributy jakožto symbolické reprezentace zapuštěné do systému paralel a opozic. Příbuzenské vztahy v rámci theogonické genealogie, jeho dvojníci a hypostaze, božské partnerky, triadismus; Ódin a jeho sídla; Ódin a jeho lid: einherjové, valkýry atd.; s Ódinem spjatá fauna a flóra: kosmický strom Yggdrasill, jmelí, rákos, hippodendron, theriomorfní reprezentace, kůň Sleipnir, havrani, vlci, zvířectvo v okolí Stromu, sokol, had; anikonické reprezentace: pilíř, falická symbolika; předmětné atributy v mýty: kopí, prsten atd.; Ódin a části těla: vlasy, sliny, krev, sperma, oko, ucho, ústa, ruka, noha, hlava, srdce.

8. Ódin a jeho funkce: kosmogonie, eschatologie, svár a válka: Severská ?Theogonia", kosmogonická vražda či oběť, antropogonie, sociogonie a eschatologie. Svár a smrt jako hybná témata ódinovského kosmu, na rov ině mytické i jako funkce v hrdinských příbězích, téma osudu a jeho nevyhnutelnosti. Ódin jako Praotec, reprezentant suverenity, vzor sakrální úlohy jarla či krále; vztah k Bohyni - ?Vládě", hieros gamos.

9. Ódin a jeho funkce: poezie, runy, magie, šalba a věděníStaroseverské mýty a legendy: Inspirace, věštba a věštkyně; mýtus o vzniku run a poezie; paměť básníka a věštce v archaické společnosti, moc jména, princip kenningu a metafory, hádanky; problém tzv. ?šamanismu", zvířecí průvodci, cesty do Jiných světů, Ódin a Útgarda-Loki jako strůjci šalby, Ódinova příjmí, heiti a zástupnost.

10. Ódin a iniciace, Baldr, secret societies: Ódinovská oběť a iniciační rituál, iniciační narativní struktury v ságách, Baldrova smrt jako kultická iniciace; symbolická smrt a symbolická proměna ve zvíře, furor heroicus, einherjové, berserkové, úlfhednové, valkýry, bitva Hjadningů, Divoký hon.

11. Strukturální paralely a jejich význam: Přehled opakujících se motivů a struktur a jejich interpretace.

12. Shrnutí: Přehled badatelských paradigmat; přehled významných komparativních dokladů z příbuzných oblastí; souhrn probíraných myticko-rituálních komplexů a jejich interpretací.

Annotation

A basic survey of the the functions and attributes of Odin and his place in the Old Norse pantheon.