Charles Explorer logo
🇬🇧

Theories of Myth [1]

Class at Faculty of Arts |
ARL100249

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

7.10.

Na hodině si představíme tematický záběr semináře a způsob práce na hodinách.    14. 10.

Hlavním tématem hodiny bude definice mýtu. Každý z účastníků si přečte článek od Lauriho Honka (1a), z druhých dvou článků si přečte jeden dle svého rozhodnutí (1b) a zamyslí se nad prezentovanými definicemi mýtu. Následně připraví svojí vlastní definici mýtu založenou na vlastní četbě a zkušenosti s žánrem mýtu. Cílem je pokusit se (klidně i osobitě) vyhmátnout to, co pro vás dělá mýtus mýtem, nikoliv parafrázovat názory nebo definici někoho jiného. Součástí definice by měla být i konfrontace s případy, kdy vaše definice příliš dobře nefunguje (například vám do toho spadne i O Růžence nebo Star Trek), což se může stát a nemusí to být nutně důvod k opuštění navrhovaného konceptu.

Definici přineste na hodinu a po její prezentaci před ostatními ji v písemné formě podepsanou odevzdejte.     21. 10.

Hlavním tématem hodiny bude naturmythologický výklad, zvláště pak ve formě reprezentované Friedrichem Maxem Müllerem. Všichni účastníci semináře si přečtou oba články očíslované 2, tedy článek od Jana de Vriese (2a) a ukázku textu od Maxe Müllera (2b).

Na začátku hodiny hlavní rysy teorie shrne Ivana Oberhofnerová (včetně ukázky alespoň jednoho mýtu vyloženého Maxem Müllerem v typickém stylu jeho přístupu), posléze projdeme rychlé kolečko s tím, že se každý vyjádří co považuje za silné stránky teorie, co by případně vyzdvihl jako pozoruhodný moment, který v četbě zaujal. Nejprve se budeme snažit do rámce teorie co nejvíce (imaginativně) vžít a dovolit si pocítit její kouzlo a nechat se trochu unést její silou.

Tento efekt se pokusí umocnit trojice vykladačů - Jirka Dynda, Kristýna Sára Zittová a Anastasia Zhukova - tím, že nám předvedou aplikaci Max Müllerova přístupu na tři dvojice mytických narativů. Při této aplikaci by bylo zvlášť chvályhodné, pokud by se jim podařilo napodobit nejen Max Müllerův výkladový postup, ale i jeho romantické nadšení a poetický jazyk (velmi dobře načerpatelné z článku 2b). 

Jirka Dynda: 1) Dionysos Zagreus; 2) Thrymskvida      (plus bonusové shrnutí o Völundovi) http://en.wikipedia.org/wiki/Zagreus http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9Erymskvi%C3%B0a

Kristýna Sára Zittová: 1) Samudra manthan; 2) Ježíšovo ukřižování http://en.wikipedia.org/wiki/Samudra_manthan

Anastasia Zhukova: 1) Jamshid; 2) Marduk x Tiámat http://en.wikipedia.org/wiki/Jamshid http://en.wikipedia.org/wiki/Tiamat

V druhé části hodiny (nebo až hodinu následující) se pak budeme věnovat analýze (či až dekonstrukci) naturmythologického výkladového rámce, kritice jeho slabých stránek - k čemuž nám dopomáhej mimo jiné článek od de Vriese (2a).    28.10. svátek   4.11.

Všichni účastníci semináře si přečtou tyto kapitoly ze Zlaté ratolesti: 1 (Král lesa), 2 (Kněžští králové), 3 (Sympatetická magie) 24 (Zabíjení božského krále), 25 (Dočasní králové), 26 (Obětování královského syna) 50 (Pojídání boha), 51 (Homeopatická magie masité stravy)

Náhodně vybraní studenti budou mít za úkol na hodině shrnout v několika větách tresť těchto kapitol, takže si je nastudujte tak, abyste je dokázali shrnout, doporučuji formou výpisků. Co se týče rozsahu a výstižnosti tak výborným příkladem nechť je shrnutí Maxe Müllera od Ivany O., které proběhlo na hodině 21.10.

Zároveň nechť si každý student připraví jeden mýtus (nejlépe z našeho seznamu, ale nebráníme se ani novým mýtům, které bude třeba ale pro ostatní vždy dějově shrnout), který vyloží s ohledem na Frazerův "monomýtus".   11.11.

(E.B. Tylor)

Lucien Lévy-Bruhl

Mystická participace. 

Všichni účastníci semináře si přečtou texty pod číslem 4 (4a - Lucien Lévy-Bruhl; 4b - Lévy-Bruhl - Primitive Mentality - s. 51-57; 4c - Lévy-Bruhl - Primitive Mentality - s. 59-72) a připraví si odpovědi na níže uvedené otázky.

Otázky: 1. Co je to "mystická participace" a jak přesně funguje? 2. Co jsou to "kolektivní reprezentace" a jak fungují? 3. Uveďte tři příklady "mystické participace", které Lévy-Bruhl cituje a ukažte, co v těchto případech participuje na čem a jaký to má efekt na fungování kosmu "divochů" a jejich chování. 4. Uveďte tři příklady typické a symbolicky bohaté "kolektivní reprezentace" a popište, jak se v nich ukazuje (podle Lévy-Bruhla) principielní odlišnost našeho a "divošského" vnímání reality. 5. Jsou nějaké spojující body mezi teorií Lévy-Bruhla o archaickém myšlení a teorií Maxe Müllera o tomtéž? Srovnejte obě teorie, pojmenujte paralely i zásadní rozdíly mezi nimi. 6. Najděte tři příklady "mystické participace" v "civilizovaných" náboženstvích (křesťanství, judaismus, hinduismus, řecké náboženství atd.) a vysvětlete, jak zde participace funguje a jakou roli plní. 7. Najděte tři příklady "mystické participace" v oblasti tzv. moderní sekulární kultury, ať již v rámci některé jasně definované ideologie typu nacismus, komunismus, masový konzumerismus, kapitalismus, nebo obecně v rámci sportu, hudby, divadla, literatury, sekularizovaných svátků, kulturních fenoménů spojených s věkem či profesí...   18.11.

Všichni účastníci semináře si přečtou dva texty: 1. Přehledovou kapitolku "Myth and Ritual" z knihy A Very Short Introduction to Myth (0 - Robert A. Segal: A Very Short Introduction to Myth zde v SISu, je to kapitola 4, strany 61-78). 2. Článek "Dívčí válka" od Záviše Kalandry (5 - Záviš Kalandra: Dívčí válka)

Každý účastník si připraví jednak charakterizaci přístupu "Myth and Ritual School" a jednak výklad některého mýtu z našeho seznamu ve stylu Záviše Kalandry nebo některého jiného zástupce "Myth and Ritual School".   25.11.

Všichni účastníci semináře si přečtou dva texty: 1. Přehledovou studii "Sigmund Freud" z knihy Eight Theories of Religion (6a - Daniel L. Pals: Sigmund Freud zde v SISu). 2. Excerpt z Freudova díla Totem a Tabu (6b - Sigmund Freud: Totem and Taboo)   2.12.

Všichni účastníci semináře si přečtou: 1. Excerpt z knihy Gézy Róheima (7a - Géza Róheim: Animism, Magic and the Divine King), pozorně si přečtěte i úvodní přehled jednotlivých kapitol, neboť v rámci jejich shrnutí padne řada stěžejních myšlenek, které vám vyjasní ráz Róheimova myšlení. Dvě a třičtvrtě strany, které následují hned po obsahu, číst nemusíte a navažte až četbou oddílu 4 na straně 39 ("The Passage of the Dead") a odtamtud již čtěte souvisle obě oskenované pasáže (tj. str. 39-57 a 154-167). 2. Kratičký Róheimův článek, v němž vykládá pohádku O Karkulce (7b - Géza Róheim: Karkulka).

Při četbě si připravte odpovědi na tyto otázky:

Jak Róheim vykládá přechod do Jiného světa? Jaké symboly a motivy z mýtů o přechodech do Zásvětí odpovídají podle Róheima čemu "ve skutečnosti"? V jakém momentu přejde ve výkladu od popisů mýtů k jejich vysvětlení, který mýtus mu slouží jako meta-můstek? Co činí člověka hodného úspěšného přechodu do Zásvětí (jaké dvě základní věci)? Kde jsme tyto dvě základní věci potkali v Totemu a tabu a jakou roli tam hrály? Co je podle něj základní lidská úzkost (anxiety, fear)? Na čem se zakládá "strach z vagíny"? Jak vykládá truchlení žen nad mrtvolou Osirida, Attida, Adonida? Jak vykládá schovávání odstřižků nehtů v "zahradě ženské příbuzné"? Kam až dovozuje biologický prapočátek hrůzy z kastrace (či autotomie)? (str. 48) Jak byste tenhle jeho mytický prapočátek (skrytý v hávu materialistické biologie) interpretovali

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dvousemestrální seminář "Teorie mýtu" je věnovaný přehledné prezentaci jednotlivých výkladových přístupů k mýtu (rovněž legendě, hrdinské epice) a aktivní seminární diskuzi nad silnými a slabými stránkami jednotlivých teorií mýtu, a rovněž jejich aplikací na materiál mytického narativu. Během semináře se dotkneme většiny známých teorií náboženství a několika méně známých, které se vyjadřují přednostně k výkladům narativů (příběhů).

Důraz bude kladený nejenom na probrání jednotlivých teorií, ale i nad jejich vzájemným porovnáváním a zhodnocením.