Charles Explorer logo
🇬🇧

The Christianity between modernity and postmodernity

Class at Faculty of Arts |
ARL100291

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tomáš Halík

Křesťanství mezi modernou a postmodernou (seminář v LS 2015/16) 1. Dějiny křesťanství – proměny, inkulturace, rekontextualizace; nejradikálnější proměny ve starších dějinách křesťanství 2. Proměny pojmu náboženství; od kdy do kdy je křesťanství náboženstvím? 3. Vztah moderny a sekularizace, různá pojetí sekularizace 4. Osvícenství a náboženství (deismus, ateismus, agnosticismus) 5. Kritika sekularizačního paradigmatu; je postmoderní doba postsekulární? 6. Nietzsche: Bůh je mrtev; teologie smrti Boha (Sölle, Altizer) 8. Teologické přijetí sekularizace (Bonhoeffer, Gogarten, Vatimo) 9. Teologické odpovědi na válku a holokaust (Teilhard, Tillich, Metz, teologie po holokaustu) 10. Vztah k politice (politická teologie a teologie osvobození) 11. Vliv Heideggera a hermeneutiky v křesťanském myšlení (Rahner, Tillich) 12. Francouzská, německá a americká teologie do 2. vatikánského koncilu 13. Postmoderní filozofie náboženství (Kearney, Caputo, Jean Luc Marion)

Seminář v ideálním případě navazuje na již absolvované kursy Křesťanství, Sociologie náboženství a Filozofie náboženství a má prohloubit témata, s nimiž se studenti v těchto kursech mohli seznámit jen okrajově.

Konfrontace západního křesťanství s modernou představuje jednu z nejdramatičtějších kapitol v dějinách náboženství. Zejména v posledních desetiletích dochází k překvapivým změnám na náboženské scéně, které vedou k novému pohledu na fenomén náboženství. Zaměříme se jak na měnící se socio-kulturní kontext náboženského života, tak na recepci těchto změn v moderním a postmoderním náboženském myšlení.

Posluchačům bude v každé hodině nejprve nabídnut úvod do tématu formou krátké přednášky a předloženy otázky, o nichž se bude následně diskutovat na základě tohoto úvodu a průběžné doporučené četby. Závěrem semináře bude jednodenní konference, v níž posluchači budou prezentovat své referáty (půjde buď o zpracování jedné knihy z nabídnutého seznamu nebo překlad určitých odborných textů); aktivní účast na semináři a předložení písemné práce k závěrečnému semináři bude podkladem pro získání atestu.