Charles Explorer logo
🇬🇧

Jungian Method of Myth Interpretation

Class at Faculty of Arts |
ARL100294

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní hodina 

– Představení, koncepce, přehled sylabu a komentář

– Požadavky k zápočtu, forma referátů

Úkoly na příště (až za 14 dnů): a) Jung-životopis: 3 referáty [C. G. Jung: Vzpomínky, sny myšlenky: I-III, IV-VIII, IX-XII] b) všichni: Komárek-archetypy (přinést příklady k jednomu z archetypů) [Stanislav Komárek: Příroda a kultura, Praha 2008, s. 13-42]   2. Hodina odpadne – jsem v Berkeley    3. Biografie a orientace v pojmech  1) Referáty:

Annette Khodari: Jungův Životopis, kapitoly "Dětství" až "Léta studií" 

Stanislav Drda:  Jungův Životopis, kap. "Psychiatrická činnost" až "Věž" 

Klára Beranová: Jungův Životopis, kap. "Cesty" až "Pozdní myšlenky" 2) Kolečko s příklady ke Komárkovi

Úkoly na příště: a) 4 referáty z Výboru z díla II.: [C. G. Jung: Výbor z díla II., s. 97-145 (kolektivní nevědmí), 147-184 (archetypy a anima), 185-226 (matka), 227-264 (dítě) ] b) všichni si přečtou Aion. (každý najde tři aspekty, které nezmínil Komárek) [C. G. Jung: Aion (Sebrané spisy 9/II), Brno 2003, s. 13-43] c) všichni si rozmyslí své 2 mýty (kosmický vs. hrdinský)   4. Základní archetypy  1) Kolečko nad přehledem v Aionu 2) Referáty:

Martin Šenk: Výbor z díla II., "Kolektivní nevědomí"

Zuzana Smetanová: Výbor z díla II., "Archetypy, Anima"

Tomáš Vobořil: Výbor z díla II., "Archetyp Matky" 3) Představení vašich vybraných mýtů

Úkoly na příště: a) všichni: přečíst „fenomenologii ducha v pohádkách“ a přinést grafickou mapu příběhu (všechny postavy znázornit v systematické síti vztahů s ostatními) [C. G. Jung: Výbor z díla II, s. 275-321 (duch v pohádkách)] b) 1 referát na Jungův model psyche, zvl. 4 psychologické funkce [Jolande Jacobi: Psychologie C. G. Junga, Praha 2013, s. 17-27; Verena Kast, Ingrid Riedel (eds.): Vybrané spisy C.G. Junga, Praha 2014, s. 18-39 (přednáška první)]   5. Fenomenologie ducha v pohádkách 1) Referát:

Adam Čech: Jungův model psyche 2) Vaše prezentace map příběhu, kolečko nad tím, co si z výkladu metodologicky odnášíte

Úkoly na příště: a) všichni: přečíst si Segalův souhrn a připravit si odpovědi na doprovodné otázky, snaha o formulaci konkrétních rysů a konkrétního postupu (každý přinese návrh) [Robert A. Segal: Theorizing about Myth, Amherst 1999, s. 67-97]

Otázky k Segalovi:

Jak se principielně liší Frazerovy a Tylorovy výklady mýtu od Jungova? Na jakých pomyslných osách jsou v protikladu? (A v čem se liší Tylor od Frazera, což Jung ignoruje?)

Jak se má podle Junga smyslová zkušenost slunce k mytickému obrazu slunce a ten k archetypu? Jaký je mezi nimi vztah?

Jakou konkrétní argumentací se vymezuje Jung proti Freudovu výkladu? (příklad)

Jak se to má dle Junga s vyjádřitelností jádra mýtu?

Jaké jsou podle Junga tři velké obtíže při interpretaci mýtu?

Jaký je dle Junga původ a počátek mýtu? (v kontrastu k Frazerovi, Freudovi… a difuzionistům)

Jak Jung vysvětluje personifikaci a jakou roli plní?

V čem leží principielní rozdíl (a v čem podobnost) mezi mýty a sny?

Jak funguje mytické myšlení?

Jak se k sobě mají archetypy, symboly, znaky a alegorie? Které z nich jsou dědičné a které kulturní?   6. Charakter Jungova přístupu  1) Diskuse nad Segalem a zodpovězení otázek ke článku. 2) Společný soupis vlastností a charakteristik Jungova přístupu na základě dosavadní četby a zkušenosti.

Úkoly na příště: a) všichni: přečíst von Franz: Mýtus a psychologie – kapitola „První oběť“, vydestilovat v čem spočívá přístup, aplikovat na vlastní „kosmický“ mýtus, co z toho vyleze [Marie-Louise von Franz: Mýtus a psychologie, Praha 1999, s. 92-103 (kap. 6)] b) 2 referáty: kap. 3 a kap. 4 [Marie-Louise von Franz: Mýtus a psychologie, Praha 1999, s. 28-57 (kap. 3), 58-80 (kap. 4)]   7. Výklady kosmogonie  1) Referáty:

Johana Honzáková: von Franz, kap. 3

Elena Pecinová: von Franz, kap. 4 3) Společná diskuse nad kap. 6 von Franzové a nad jejím způsobem jungiánského výkladu kosmogonických mýtů.

Úkoly na příště: a) všichni: přečíst si mýtus o Etain a vyrobit si opět mapu postav a jejich vztahů, tentokrát ale nejen mapu, ale i váš osobní psychologický výklad [Early Irish Myths and Sagas, transl. Jeffrey Gantz, London 1981, s. 39-59 („The Wooing of Étaín“)]   8. Mýtus o Etain I.  1) Představení vašich příběhových map a vašich interpretací mýtu o Etain. 2) představení technik: amplifikace; mentální mapa, automatické psaní, aktivní imaginace atd.

Úkoly na příště: a) přečíst si Sylvinu práci o Etain a diskuse nad metodou [Sylva Hůlová: Využití práce s osobním a kolektivním nevědomím při výkladu mýtu, ÚFaR FF UK] b) aplikovat vybranou jednu z experimentálních metod na svůj zvolený mýtus   9. Mýtus o Etain II. (3.5.) 1) Diskuse nad Sylvinou prací: v čem jsou slabé a silné stránky, co nám řekla, co ne; co z toho se hodí pro naše (vaše) záměry. 2) Ukázky aplikací na vaše mýty. pokud zbude čas: 3) Referáty 

Františka Pintová: Jung: Výbor z díla VI. "Alchymie"

Anne-Marie Hujová: Jung: Výbor z díla VI. "Jednorožec"   10. Jungovská laboratoř (10.5.)

– povede Martin Skála, téma je alchymistický traktát Splendor Solis

(shlédněte video: https://app.sugarsync.com/iris/wf/D6952414_89220837_280399 ) alternativní odkaz na video, v případě, že by první nefungoval: http://www.uschovna.cz/zasilka/LJWH7DWI7IZI2262-YFW/   11. Jungovská laboratoř II. + diskuze nad metodou (17.5.)

– povede Martin Skála

+ Společná diskuse nad metodou, vašemi variantami této metody, co mají společného.     14. Referáty a prezentace výkladů mýtů (hodina proběhne ve zkouškovém období) 1) Referáty:

Františka Pintová: Jung: Výbor z díla VI. "Alchymie"

Anne-Marie Hujová: Jung: Výbor z díla VI. "Jednorožec"

Hynek Bečka: UFO

Ludovít Kuruc: Mandaly

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurs je praktickým a experimentálním prostředím v němž si účastníci budou moci konkrétně a "na tělo" ("na duši") osahat možnosti a meze analyticko-psychologického přístupu k výkladu mýtu. Cílem semináře je poskytnout religionistům se zaměřením na psychologii náboženství, ale i studentům s prostým zájmem o jungovský přístup či možnosti výkladu mýtu, materiál, nástroje, ale i inspiraci k praktickému použití při interpretaci mytických narativů.

Seminář se bude skládat jednak z teoretické části, při níž si účastníci přečtou a společně prodiskutují relevantní pasáže z Jungových a jungiánských textů a pokusí se zformulovat základní body tohoto přístupu, a jednak z části praktické, kdy se jednotlivé existující metody budou zkoušet na konkrétních materiálech a účastníci výsledky těchto experimentů následně zhodnotí. Na semináři bude asistovat analytický psycholog Mgr.

Martin Skála.