Charles Explorer logo
🇬🇧

Enlightenment: The Critique and Renewal of Religion

Class at Faculty of Arts |
ARL100296

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvodní hodina: Osvícenecké myšlení a jeho vztah k náboženství  

První okruh: skotské osvícenství: David Hume: otec moderního atheismu?

"Ničemnost" církve a prospěšnost "pravého náboženství"

Náboženství jako emocionální odpověď na utrpení

Humeův "fideismus"? "Být filosofickým skeptikem je u vzdělance prvním a nejzásadnějším krokem k tomu stát se poctivým, přesvědčeným křesťanem."  

Druhý okruh: Francouzské osvícenství: Jean-Jacques Rousseau jako myslitel náboženství citu

Rousseau: Emil čili o vychování: Vyznání víry (Vyznání víry savojského vikáře)

Společenská smlouva: Kritika náboženství, škodlivost křesťanství pro stát a pojem "občanského náboženství"  

Exkurz: Občanské náboženství v současném myšlení (Bellah)  

Třetí okruh: Hegelova kritika tradičního i osvíceneckého pojmu náboženství a hledání sekulárního náboženství

Hegelův raný spis Víra a vědění: odkouzlení světa, náboženství jako pramen neštěstí

Hegelova kritika osvícenství a deismu ve Fenomenologii ducha

Podoby sekularizovaného náboženství v Hegelových Přednáškách k filosofii náboženství  

Čtvrtý okruh: Feuerbach a Marx - náboženství jako odcizení a požadavek "světského štěstí"

Feuerbach: náboženství jako sebezpředmětnění člověka

Feuerbach: filosofie jako "zbožný atheismus"

Marx: požadavek světského štěstí, ustavení pravdy vezdejšího světa

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Osvícenství spadá do značné míry vjedno s kritikou soudobých podob náboženství. Ta jsou pojata jako člověku vnější moc, která jej zbavuje svobody sebeurčení, a tudíž i svéprávnosti.

Následně je osvícenství chápáno jako vykročení ze - slovy Kanta - lenosti a zbabělosti, a tudíž jako proces, v němž člověk sám sebe uchopuje jako projekt. Na semináři se budeme zabývat mysliteli, kteří v tradici osvícenství kritizují náboženství.

Přitom si budeme všímat, že na pozadí této kritiky vznikají pokusy o formulaci nových náboženství či přinejmenším nových interpretací původního náboženství. U každého myslitele se tak zastavíme u negativního a pozitivního pojmu náboženství (resp.

Boha či absolutna).