Charles Explorer logo
🇬🇧

Sekularisation Theory from Hegela to Habermas

Class at Faculty of Arts |
ARL100297

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.     Hegelovo pojetí křesťanství a jeho vztahu ke státu

2.     Hegelova teorie sekularizace v díle Karla Löwitha: Pokrok jako sekularizovaná eschatologie?

3.     Otázka sdílených hodnot v Durkheimově eseji „Individualismus a intelektuál“

4.     Pojetí náboženství v Durkheimově Sebevraždě

5.     Pojem náboženství v Elementárních formách náboženského života

6.     Weberova Protestantská etika a duch kapitalismu: proces sekularizace

7.     Weberova Protestantská etika a duch kapitalismu: důsledky sekularizace

8.     Jürgen Habermas: racionalizace a náboženství

9.     Jürgen Habermas: náboženství v post-sekulární společnosti

10.  Niklas Luhmann: základy systémové teorie na příkladu morálce ve společnosti

11.  Niklas Luhmann: pojetí náboženství

12.  Niklas Luhmann: pojetí mystiky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kurzu se budeme zabývat významnými teoriemi sekularizace. Německý sociolog Niklas Luhmann je přesvědčen, že dějiny sociologie spadají vjedno se sekularizací: sociologie vyrůstá z otázky, jak zařídit společnost poté, co ztrácí moc náboženství, které tradičně zajišťovalo společenské pojivo.

První teoretik sekularizace a (podle Habermase) i první sociolog G. W.

F. Hegel byl ještě přesvědčen, že sekularizace není umenšením náboženství, ale je sama náboženským procesem, vlastně vrcholným náboženským aktem, v němž mizí rozdělení na profánní a posvátné.

Moderní společnosti by z tohoto hlediska byly „náboženštější“ než kterékoliv jiné. Další myslitelé formulující teorie sekularizace již toto hledisko nesdílejí.

Durkheim si uvědomoval, že náboženství slábne a kladl si v této souvislosti otázku, jak nahradit mizející pouto individua se společností, a v této souvislosti formuluje nové náboženství moderny, které spočívá ve sdílené úctě k právům individua a v posvěcení osoby. Hledání „společného základu“ je přítomno i v díle Maxe Webera či v Habermasových úvahách o náboženství.

Všechny tyto pokusy odmítá Niklas Luhmann, který je přesvědčen, že hledání sdílených hodnot je jednak neperspektivní, jednak nebezpečné, a místo toho navrhuje chápat náboženství jako techniku přehodnocování hodnot: náboženství poskytuje věřícím jazyk, díky kterému jsou schopni formulovat i odvrácené stránky života jako smysluplné či dokonce jako smysluplnější než přívětivé stránky, a potud Luhmann interpretuje náboženství jako „institucionalizovaný karneval“, který má i v moderní společnosti své místo.