Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient and Medieval Jewish Philosophy

Class at Faculty of Arts |
ARL100299

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tradiční (orthodoxní) judaismus ze své podstaty nevěnuje velkou pozornost systematickému zpracování obsahu „židovské víry“. Impulsy k racionálnímu, pojmovému uchopení a vymezení tradičních náboženských konceptů přicházejí zvenčí, v menší míře přímým působením řeckého a helénistického filosofického myšlení, zejména však zprostředkovaně vlivem racionalistických směrů islámské theologie. Navzdory přijetí forem a terminologie, která je původně judaismu cizí, zachovala si židovská filosofie vždy specifický obsah, který souvisí se zvláštní úlohou Izraele v historickém kontextu světa, jak byla vždy chápána židovskými mysliteli.

Kurs se zaměří na postižení specifických předpokladů (zejména biblických a talmudických) rozvoje systematického židovského myšlení ve starověku a jeho vyjádření v rámci helénistického židovství, ukáže vliv islámské filosofie a theologie na myšlení Židů v raném středověku a bude sledovat historickou linii plného rozkvětu židovského filosofického myšlení ve vrcholném středověku.