Charles Explorer logo
🇬🇧

Current Issues in Religious Studies I

Class at Faculty of Arts |
ARL100371

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pracovat budeme v následujících skupinách:

Skupina 1: Matúš Adamko, Veronika Divišová, Valerie Svačinková, Lucie Šteinerová

Skupina 2: Šimon Hurda, Patrik Chmel, Evgeny Shevelev, Nicolas Wagner 2. 10. Úvodní hodina  9. 10. Radek Chlup, "Co je náboženství", kapitola z chystané knihy Jak rozumět náboženským jevům: úvod do symbolického myšlení a jednání. 1) Najděte různé nesamozřejmé příklady na „duchovní/nadlidské bytosti“, včetně takových, které bychom prvoplánově za náboženské neoznačili. Zkuste definici na těchto bytostech založenou zpřesnit doplněním nějakých dalších charakteristik, které nám umožní takovéto neprvoplánové bytosti vyloučit. Poté naopak zkuste z této neprvoplánové šíře udělat výhodu a hájit ji jako inspirativní. 2) Co všechno by se mohlo vejít pod „transcendentní realitu“ ve smyslu Robertsonovy definice z poznámky 5? V čem je takováto definice výhodná, a v čem naopak nepraktická? 3) Dovedli byste zformulovat nějakou substanciální definici, která je postavena na praxi, a nikoli na víře/přesvědčení? 4) Zkuste Southwoldovu „polytetickou“ definici bod po bodu aplikovat na nějaké tradiční náboženství, na které ve vícero rysech nesedí, a poté naopak na nějaký sekulární jev, na nějž sedí v překvapivém množství rysů. 5) Kdybyste měli navrhnout sociologický dotazník, který by mapoval míru rozšíření alternativní spirituality v české populaci, jaké otázky byste kladli? 6) Aplikujte Durkheimovu definici na nějaký jiný sekulární jev než ten zmíněný v textu. Zkuste tuto aplikaci obhájit jako inspirativní. Poté zkuste ukázat její neudržitelnost. 7) Aplikujte Geertzovu definici na nějaký jiný sekulární jev než ten zmíněný v textu. Zkuste tuto aplikaci obhájit jako inspirativní. Poté zkuste ukázat její neudržitelnost. 8) Najděte nějakou definici náboženství, v níž by vztah dnešních sekulárních Čechů ke sv. Václavovi vyšel jako náboženský. Pak najděte nějakou, podle níž by náboženský nebyl. Ukažte výhody i nevýhody obou pohledů. 9) Najděte nějakou jinou definici náboženství, než jsou ty v textu uvedené, a ukažte, v čem je praktická, a k čemu se naopak nehodí. 10) Najděte nějaké příklady z tradičních společností, v nichž mezi náboženským a nenáboženským nelze jasně rozlišit, a ostře vymezená kategorie náboženství je tak pro jejich studium nepraktická. Najděte nějaké takovéto příklady i z naší současné, pozdně moderní společnosti. 11) Proveďte jednoduchý průzkum u lidí ve svém okolí ohledně statutu Vánoc – je anebo není to náboženský rituál? Jaké důvody uvádějí? Co si o tom myslíte Vy? 12) Zkuste vymyslet nějakou definici náboženství, která by dobře postihovala i dnešní imanentizovanou spiritualitu zaměřenou na osobní rozvoj.

Na první hodině zcela jistě nestihneme více než prvních 6 otázek.

Otázky zpracovávejte ve skupinách. Na hodině pak bude každá skupina prezentovat svou odpověď na každou otázku. 16. 10. Radek Chlup, "Co je náboženství", pokračujeme od otázky 3.   23. 10.  Radek Chlup, "Co je náboženství", pokračujeme od otázky 5.30. 10.  

A) Radek Chlup, "Co je náboženství", pokračujeme od otázky 9.

B) Definice náboženství v právním kontextu: Zkuste navrhnout nějakoureformovanou koncepci Konopné církve tak, aby měla větší šanci na úspěch při registraci. Vyjděte při tom z následujících materiálů: (a) Ústava konopné církve, popř. jakékoli další ideové dokumenty na blogu http://konopna-cirkev.blogspot.com/, (b) Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí registrace Konopné církve. 6. 11.    

A) Radek Chlup, "Co je náboženství", otázka 12.

B) Definice náboženství v právním kontextu: Zkuste navrhnout nějakoureformovanou koncepci Konopné církve tak, aby měla větší šanci na úspěch při registraci. Vyjděte při tom z následujících materiálů: (a) Ústava konopné církve, popř. jakékoli další ideové dokumenty na blogu http://konopna-cirkev.blogspot.com/, (b) Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamítnutí registrace Konopné církve. 13. 11.  = hodina v rámci týdne humanit odpadá =20. 11.  

John Badertscher, „The Centrality of the Concept of Implicit Religion for Religious Studies“, in Edward Bailey (ed), The Secular Quest for Meaning in Life: Denton Papers in Implicit Religion, Lewiston – Queenston – Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2002, s. 177–200  1) Jak chápe autor náboženství? Je pro Vás jeho definice uspokojivá? Pokud ne, jak byste ji doplnili, aby pořád mohla fungovat na všechny jevy probírané dále v textu? 2) V čem podle autora spočívá „implicitním náboženstvím“ a jak se liší od náboženství „explicitního“? Proč je podle něj toto rozlišení specificky postmoderní? 3) Co je podle autora mýtus? Je pro Vás jeho definice uspokojivá? Pokud ne, jak byste ji doplnili, aby pořád mohla fungovat na všechny jevy probírané dále v textu? 4) V jakém smyslu je mýtem evoluce? Jak tento mýtus ovlivňuje náš pohled na svět a naše chování? Dokážete se identifikovat s evolučním mýtem v podobě, v níž ho Badertscher vypráví? Pokud ne, v čem ne a jak byste ho případně vyprávěli jinak? Je-li evoluce mýtus, znamená to, že není fakticky pravdivá? 5) Jaké jsou podle autora naše hrdinské mýty? Souhlasíte s ním, že je naše hrdinská mytologie chudá? Pokud ne, jak byste ji oproti Badertscherovu podání doplnili? 6) Jakým rituálům se v naší společnosti daří a jak se mají k explicitnímu náboženství? Jaké typy rituálů nám naopak scházejí? 7) Co je podle autora cílem našeho svatebního rituálu? Souhlasíte s ním? Pokud ne, jaké jiné cíle u svatby vidíte? 8) Co je specifikem našich pohřbů? Souhlasíte? Liší se v něčem současná česká situace? 9) Čím se vyznačují naše léčebné rituály? V jakém smyslu lze o moderní západní medicíně hovořit jako o rituálním léčení? Je podle Vás nějaký aspekt dnešního rituálního léčení, které autor opomíjí? 10) Jsou nějaké další, autorem nezmiňované rituály, které pro naše implicitní náboženství pokládáte za důležité? 11) V jakém smyslu jsou reklamy uměleckým výrazem našeho implicitního náboženství a co z jeho povahy se na nich dobře ukazuje? V čem se tato umělecká forma liší od jiných, tradičnějších uměleckých forem? 12) Co jsou specifické rysy filmu a jaké mají praktické dopady? Vidíte ještě nějaké další takové rysy nebo dopady? 13) Jaké hlavní budovy jsou výrazem severoamerického implicitního náboženství a co nám o něm říkají? Liší se v něčem současná česká situace? 14) V čem jsou podle autora pro naše implicitní náboženství typické sociální role manažera, prodavače a spotřebitele? V jakém smyslu o nich lze hovořit jako o náboženských a čím se liší od jiných rolí nenáboženských? Vidíte u nich nějakou zásadní odlišnost např. od rolí dělníka nebo úředníka? Viděli byste ještě nějaké další role, které bychom dnes mohli označit za implicitně náboženské? 15) Jaké základní hodnoty severoamerického implicitního náboženství autor spatřuje? Viděli byste nějaké další? Liší se tu v něčem česká situace? 16) Proč byly Badertscherovy analýzy implicitního náboženství někdy nepříjemné pro jeho studenty? Jsou v něčem nepříjemné pro Vás? 17) K čemu jsou podle autora analýzy implicitního náboženství dobré? Souhlasíte s ním? Dovedete si představit, že byste sami provozovali misionářské re

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen pro studenty religionistiky druhého ročníku a navazuje na předmět Technika religionistické práce I-II. Bude spočívat v četbě různých obecně teoretických religionistických článků a diskusi nad nimi.

Cílem je otevřít diskusi nad některými základními teoretickými otázkami religionistiky, na něž v jiných předmětech není prostor, ale s nimiž by se každý religionista měl potkat. Budeme se mj. věnovat reflexi a kritice přístupů, které na naší religionistice běžně rozvíjíme a konfrontovat je s jinými pohledy (např. s pokusy o vědečtější zakotvení religionistiky).

Zčásti se budeme věnovat též (sebe)reflexi toho, jak se religionistický "odkouzlený" přístup má k insiderskému přístupu "okouzlenému", a nakolik se tyto pohledy vylučují či dají kombinovat.