Charles Explorer logo
🇬🇧

Semiotics of Religion

Class at Faculty of Arts |
ARL500074

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

  7.10.

Úvodní hodina, "Prehistorie sémiotiky" (Diachronní lingvistika 19. stol.)   14.10.

Vznik sémiotiky, "Revoluce jménem Saussure" (Saussurovy dichotomie a klíčové pojmy)   21.10.

Děkanské volno, hodina odpadá.   28.10.

Státní svátek, hodina odpadá.   4.11.

Znaky a jejich typologie, ikon, index, symbol.   11.11.

Paradigma a syntagma    18.11.

Syntagmatická analýza

Paradigmatická analýza   25.11.

Modalita a reprezentace

Kódy a kódování   2.12.

Denotace, konotace a mýtus

Intertextualita, transtextualita a další -textuality   9.12.

Metafora, metonymie, synekdocha, ironie   16.12.

Greimasovský sémiotický čtverec a jeho aplikace   23. 12. & 30.12.

Vánoční svátky   6.1.

Praktické kroky sémiotické analýzy. Sémiotický rozbor zkušebních vzorků.    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednosemestrální kurs jehož cílem je představit posluchačům základní koncepty oboru sémiotika (sémiologie) a jejich aplikaci na studium mýtu a rituálu. Sémiotika studuje obecně fungování znaků v rámci kultury, přičemž náboženství je v mnoha směrech ideálním objektem pro sémiotickou analýzu. V průběhu semestru si projdeme vývoj sémiotiky od jejího zrodu po současné směry, které se v mnoha směrech prolínají se strukturalismem obecně a rozebereme si hlavní koncepty, na nichž sémiotika staví ve svých analýzách znaků, kódů a kulturních textů.

V rámci odlehčení žánru anotace si dovolím citovat sám sebe: "Co můžete čekat? Celou řadu dýmek, bot, ňader, tetřevů, znaků, značek, symbolů, indexů, ikonů a slonů, nějaké to paradigma a syntagma, nemálo signifikantů a signifikátů, konkatenací a substitucí, chronické postižení synchronií a diachronií, notnou míru denotací, konotací, analogií, homologií, kontiguit, kondenzací, kódů, metafor, metonymií a synekdoch, možná se objeví i ten hroch a v neposlední řadě elementy prezentní ve formě absence, prázdné označující a taktéž nějakou tu arbitrární brikoláž reprezentovanou kupříkladu tímto textem (autoreference!)."