Charles Explorer logo
🇬🇧

The Concept of Space in Rituals of Ancient Mesopotamia

Class at Faculty of Arts |
ARL500096

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný sylabus (rozsah a pořadí témat se může lehce změnit): 1. Metodologický úvod ke zkoumání rituálů starověké Mezopotámie 2.

Spatial turn a zkoumání rituálního prostoru 3. Pojetí prostoru ve starověké Mezopotámii 4 - 5.

Vymezení prostoru: stavební rituály, základy staveb 6-7. Ochrana prostoru: rituály na ochranu domu, amulety 8-9.

Dynamika prostoru: procesní praxe 10. Dočasné rituální přístřešky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz si klade za cíl analyzovat vybrané mezopotámské rituály 1. tisíciletí př. n. l. v jejich kulturním kontextu skrze vybranou perspektivu, a sice se zaměřením na práci s prostorem. V obecném úvodu se seznámíme s šíří mezopotámského materiálu, jeho charakteristikami a metodologickými problémy, které skýtá studium rituálů této starověké civilizace. Jako metodologický impuls pro další zkoumání nám poslouží tzv. spatial turn, aktuální hnutí v humanitních disciplínách zabývající se prostorem nejen jako tématem, nýbrž jako analytickou kategorií. Většina kurzu bude následně věnována konkrétním mezopotámským rituálům, v nichž se budeme snažit identifikovat kulturně zakotvená schémata práce s prostorem a jejich konkrétní aplikaci v rituální performanci.

Pevnou součástí semináře by měly být rituály, které se prostoru explicitně týkají, tedy stavební rituály, rituální ochrana prostoru a procesní praxe. Kromě toho se budeme věnovat i jiným vybraným rituálům, v nichž se dá sledovat např. stavba dočasných rituálních přístřešků či zbavování se zla odesláním po vodě. Budeme si všímat jednak praktických strategií při práci s rituálním prostorem (v jakých rituálních kontextech se určitý úkon objevuje), ale i užité rétoriky klasifikující rituální prostor (např. jako prostor domestikovaný oproti stepi, prostoru divokému a nezkulturněnému, či jako nápodobu božského prototypu).

Kromě četby vybraných sekundárních článků bude seminář klást velký důraz na samostanou interpretaci primárního materiálu účastníky, a to jak přímo v hodině ve společné diskusi, tak v rámci referátů. Jedná se tedy primárně o seminář dějinně náboženský, který by měl u studentů podpořit kreativní, metodologicky reflektovanou práci.