Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion of Ancient Egypt - Tutorial Seminar

Class at Faculty of Arts |
ARL500105

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

OBSAH KURZUCílem kurzu je nabídnout studentům možnost uvedení do náboženství starověkého Egypta. Kurz bude probíhat formou inspirovanou e-learningem – studenti si na úvodní schůzce po dohodě s vyučujícími vytvoří individuální studijní plány tvořené dílčími povinnostmi, které budou odrážet úroveň jejich znalostí i jejich zaměření a které budou následně plnit samostatně. Výsledky pak budou vykazovat elektronicky namísto tradiční formy, kdy se studenti scházejí pravidelně ve škole.Jádrem těchto plánů bude četba předepsaných pramenů, kterou budou studenti vykazovat psaním cvičných textů (anotací). Kurz tak bude rozvíjet nejen znalosti o starověkém Egyptě, ale i všeobecné principy akademické práce a jako takový bude užitečný zejména pro studenty nižších ročníků. Součástí každému studijního plánu bude i zadání seminární písemné práce, jejíž odevzdání je podmínkou splnění kurzu. Stejně jako v případě četbu předepsaných pramenů bude účastník kurzu průběžně plnit úkoly spojené se seminární prací, jako je vypracování osnovy nebo rešerše. I zde je kurz přizpůsoben začínajícím studentům, kteří budou mít možnost si za přímé podpory vyučujících osvojit základy psaní vědeckých textů.Studenti mohou dle potřeby konzultovat předepsané povinnosti a texty konzultovat a to jak se svými spolužáky přes Moodle, tak kontaktováním kteréhokoli z vyučujících. Kurz je celkově koncipován tak, aby studenti přirozeně vyhledávali podporu svých kolegů i vyučujících a mohli se tak rozvíjet lépe než pouhým samostudiem. Nad rámec tohoto dojde během semestru k několika osobním schůzkám, kde budou studenti mít možnost vyučujícími probrat postup kurzu a v případě potřeby opravit individuální povinnosti.Kurz bude uzavřen párem dvou prezenčních výukových bloků, které rozšíří a teoreticky ukotví znalosti nabyté během semestru: prvý blok bude zaměřen na ženství, léčení a tělesnost, druhý na smyslovost a prostor. Součástí bloku bude i prezentace seminárních písemných prací.

POŽADAVKY NA SPLNĚNÍ KURZU A ZPŮSOB HODNOCENÍFormou atestace kurzu je zkouška. Hodnocení bude závislé na plnění dílčích úkolů během semestru a odevzdání písemné práce. Za každý splněný úkol dostane student podle kvality odevzdané práce jeden nebo dva body. Hodnocení bude průběžné, takže studenti budou obeznavání s ohodocenímsvého výkonu obratem a budou též mít možnost v případě zájmu odevzdat upravenou verzi a získat tak plné bodové ohodnocení. Za vlastní písemnou práci dostane student maximálně 15 bodů – i zde bude prostor pro přepracování a navýšení bodového zisku. Klasifikace kurzu je tak celkově koncipována tak, aby studenti měli možnost v případě svědomité a včasné práce získat výborné hodnocení. Účast na obou blokových seminářích je podmínkou získání atestu.

HARMONOGRAMHarmonogram bude vytvořen v závislosti na datu začátku kurzu.