Charles Explorer logo
🇬🇧

Syria hurritica (Akkadian/Ugaritic Reading)

Class at Faculty of Arts |
ARL500106

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem četby je seznámit studenty s vybranými prvky churritského původu v náboženských textech severozápadních Semitů a tím, jak tyto reálie začleňovali do vlastního náboženského horizontu. S takovýmito stopami churritského vlivu se lze setkat zejména v písemnostech odhalených v pozůstatcích archívů ze syrského Ugaritu, Alalachu a Emaru pozdní doby bronzové (14.-12. st. př.

Kr.). Objevují se zde ve zpravidla rituálních textech zaznamenaných slabičným i hláskovým klínopisem, a to buď v akkadštině, nebo v ugaritštině.

Konkrétně se jedná o izolované lexikální výpůjčky a singulární náboženské reálie, o delší pasáže v churritštině začleněné do dokumentů zapsaných jinými jazyky, dále o ucelené liturgické scénáře, v nichž vedle sebe figurují božstva ze dvou původně odlišných panteonů, případně pouze představitelé a představitelky posvátného světa v churritské náboženské obrazivosti, zcela ojediněle pak o texty bilingvní. Písemnosti zredigované pouze v churritštině nebudou předmětem zájmu tohoto kurzu.

Prvořadým záměrem tedy bude sledovat nábožensko-kulturní interakci dvou etnicky odlišných populací, které se, přinejmenším po určitou dobu, pohybovaly v tomtéž geografickém areálu.