Charles Explorer logo
🇬🇧

Romani Language Course I

Class at Faculty of Arts |
ARM00209

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní informace o romštině obecně a severocentrální romštině zvláště. Organizační informace ke kurzu. Hlásky, jejich výslovnost a pravopisná pravidla.

Přízvuk, vázání slov a procvičování výslovnosti. Základní slovosled, osobní zájmena.

Jmenný rod, slovesná spona a její flexe, člen; představení se

Oikoklitické jmenné třídy a tvoření plurálu

Xenoklitické jmenné třídy a tvoření plurálu

Ukazovací zájmena, základní číslovky 1-10

Tázací a neurčitá zájmena; konverzace na téma moje rodina

Předložkové fráze

Osobní flexe sloves 1. a 2. třídy

Tvoření deminutiv

Tvoření vokativu

Tvoření imperativu sloves; konverzace na téma popis obvyklého dne

Opakování

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je praktickým jazykovým kurzem východoslovenského interdialektu severocentrální romštiny založeného na lokálních varietách romštiny východního Slovenska. Kurz je určen pro úplné nebo falešné začátečníky, vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A0 Evropského referenčního rámce pro jazyky, výstupní pak A1.

Cílem kurzu je osvojit si správnou výslovnost a ortografická pravidla zápisu severocentrální romštiny, elementární gramatiku, slovní zásobu a idiomatiku v rozsahu prvních 11 lekcí učebnice Šebková – Žlnayová (1999) a nabýt jednoduchých komunikačních dovedností.

Paralelně s výukou praktického jazyka jsou studenti průběžně seznamováni s nářeční variabilitou severocentrální romštiny, jejíž zvládnutí usnadňuje porozumění rodilým mluvčím a vedení konverzace s nimi.