Charles Explorer logo
🇬🇧

Romani Language Course II

Class at Faculty of Arts |
ARM00210

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je praktickým jazykovým kurzem severocentrální romštiny. Kurz navazuje na předmět Další areálová jazyk I a je určen jako pokračující pro absolventy tohoto kurzu. Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1.1 Evropského referenčního rámce pro jazyky, výstupní pak A1/A2.

Cílem kurzu je osvojit si základní gramatické struktury, slovní zásobu a idiomatiku umožňující komunikaci o běžných tématech (já a moje rodina, svátky a oslavy, čas a roční období, dům a prostředí, ve kterém žiji). Vedle výuky praktického jazyka jsou studenti seznamováni s reáliemi romských komunit žijících na území býv. Československa.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.