Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Romany Studies

Class at Faculty of Arts |
ARM100012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Organizace VŠ studia v ČR, na UK, na FF a na našem oboru

2. Zásady vědecké práce oproti publicistice a beletrii, práce s informací,

3. Bibliografie, citace, etika výzkumu a publikace

4. Základy záznamu zvuku a obrazu

5. Přepis a zpracování nahrávek, práce s databází romských nahrávek

6. Fonetika a fonemika a obdoba tohoto protikladu v antropologii

7. Místo romistiky mezi vědami

8. Prehistorie a historie romistiky I - ciganologie a romská studia

9. Prehistorie a historie romistiky II - moderní romistika

10. Stručný nástin historie Romů I - do

19. století

11. Stručný nástin historie Romů I -

20. století

12. Romské etnoemancipační hnutí

13. Současná romská politika ve světě

14. Současná romská politika na Slovensku

15. Současná romská politika v ČR

16. Romská média ve světě

17. Romská média na Slovensku

18. Romská média v ČR

18. Jazyková situace Romů ve světě

19. Diskurz o Romech v majoritní společnosti do roku 1989

20. Diskurz o Romech v majoritní společnosti po roce 1989

21. Romistická a romizující etnografie

22. Romistická a romizující antropologie

23. Rasismus a anticikanismus

24. Romské nepolitické osobnosti

25. Shrnutí, opakování, závěrečná diskuse

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz ve své praktičtější části seznámí posluchače - tam, kde je to nutné, formou přímé výuky, jinak formou odkazů -s organizací vysokoškolského studia a základními metodami a návyky studentské a odborné činnosti, nahrávací technikou, která je v romistice velice podstatná, se standardem přepisu nahrávek, který v romistice platí, s literaturou a jinými prameny.

Absolvent kurzu by se měl umět orientovat ve vysokoškolském prostředí, vyhledávat informace v knihovnách a na internetu a umět se v nich základním způsobem orientovat a zpracovávat je, dále by měl umět bez vážnějších problémů pořídit nahrávku na poloprofesionálním zařízení a ovládat alespoň potřebné funkce operačního systému, textového editoru a internetového prohlížeče. Získá rovněž přehled o základních rysech vědeckých výstupů a o výzkumné a publikační etice.Teoretičtější pasáže kurzu poskytnou základní představu o struktuře oboru a jeho metodách, přiblíží prehistorii a historii oboru a poskytne úvod do romských reálií.