Charles Explorer logo
🇬🇧

The Northcentral Romani I

Class at Faculty of Arts |
ARM100013

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod, pravopis a výslovnost, fonologie

2. Jmenný rod, sponové sloveso, člen

3. Zájmena, číslovky základní, plurál jmenných slovních druhů

4. Přítomný čas sponového slovesa, předložky

5. Přítomný čas indikativu a imperativ sloves

1. a

2. třídy

6. Spojky souřadicí, zdrobněliny

7. Ostatní číslovky, Vokativ

8. Nepravidelná slovesa a nepravidelné tvary sloves, nepřímý pád

9. Nepřímý kmen, akuzativ substantiv

10. Nepřímý kmen a akuzativ ostatních jmen

11. Reflexiva, budoucí čas sloves

1. a

2. třídy

12. Imperfektum sloves 1 a

2. třídy a sponového slovesa

13. Spojky podřadicí, částice, komparace

14. Opakování

15. Adverbiální modifikátory, dativ

16. Participia

17. Perfektum

18. Lokativ

19. Slovesně-jmenné a neosobní vazby, slovesa

3. třídy

20. Ablativ

21. Perfektum a iterativní tvary sloves

3. třídy, kauzativa a faktitiva

22. Instrumentál

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

První součástí tohoto předmětu je intenzivní praktická výuka jazyka, směřující k co nejrychlejšímu osamostatnění v komunikaci a práci s primárními prameny (romské texty, nahrávky). Součástí druhou je výuka analytického uchopení jazyka (těžiště této součásti je v přednáškách), které je předpokladem k pozdější aktivní práci s jazykem a zároveň nerodilým mluvčím pomáhá v systematičtějším osvojení praktických jazykových schopností. Posluchači by ve třech letech kurzu měli získat základní lingvistické a sociolingvistické informace ve vztahu ke slov. romštině (gramatika; dialektní diferenciace-regionální variety, bilingvismus; formy jazyka: mluvená-psaná, stanovení ortografie, standardizační problémy, atd.) a schopnost komunikovat ve slovenské romštině.