Charles Explorer logo
🇬🇧

The Roma in the World and Their History

Class at Faculty of Arts |
ARM100026

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Romové v historiografii - přístupy k bádání a jejich proměny

2. Hypotézy o původu Romů

3. Teorie o indickém původu

4. Romové v Byzanci

5. Osmanská říše do r. 1526

6. Příchod Romů do Svaté říše římské a do západní Evropy

7. Slovensko ve

14. a

15. století

8. Počátky pronásledování Romů v západní Evropě v

16. století

9. Romové ve východní Evropě (Polsko, Litva, Rusko), do doby osvícenství

10. Rakouská monarchie do nástupu osvícenství

11. Osmanská říše od r. 1526 do svého zániku

12. Romové na britských ostrovech a ve Skandinávii

13. Romové v Německu do nástupu osvícenství

14. Osvícenecká politika v Rakousku a ve Španělsku

15. Osvícenská politika v Ruské říši

16. Rakousko do 1868

17. Rakousko - Uherské mocnářství do r. 1918

18. Polsko v

19. století

19. Rumunsko v

19. století

20. Migrace do Sev. a Již. Ameriky

21. Bolševické Rusko

22. Romové za

1. republiky

23. Nástup fašismu, II. světová válka a poválečné období do r. 1948

24. Období komunismu do r. 1968

25. Období komunismu do r. 1989

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje s dostupnými historickými prameny o Romech a se způsoby jejich interpretace. V návaznosti na historický vývoj podává přehled romských skupin ve světě a seznamuje s různými způsoby jejich kategorizace.