Charles Explorer logo
🇬🇧

North Central Romani I

Class at Faculty of Arts |
ARM100029

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod, výslovnost, pravopis, protiklad fonetiky a fonologie

2. Jmenný rod, sponové sloveso, člen

3. Zájmena, číslovky základní, plurál jmenných slovních druhů

4. Přítomný čas sponového slovesa, předložky

5. Přítomný čas indikativu a imperativ sloves

1. a

2. třídy

6. Spojky souřadicí, zdrobněliny

7. Ostatní číslovky, vokativ

8. Nepravidelná slovesa a nepravidelné tvary sloves, nepřímý pád

9. Nepřímý kmen, akuzativ substantiv

10. Nepřímý kmen a akuzativ ostatních jmen

11. Reflexiva, budoucí čas sloves

1. a

2. třídy

12. Imperfektum sloves

1. a

2. třídy a sponového slovesa Spojky podřadicí, částice, komparace

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Hlavní součástí tohoto předmětu je intenzivní praktická výuka jazyka, směřující k co nejrychlejšímu osamostatnění v komunikaci a práci s primárními prameny (romské texty, nahrávky, konverzace). Přednášková část spočívá ve výkladu základních gramatických struktur východních dialektů severocentrální romštiny.

Důraz se klade na analytické uchopení jazyka, které je předpokladem k pozdější aktivní práci s jazykem a zároveň nerodilým mluvčím pomáhá v systematičtějším osvojení praktických jazykových schopností. Obsahem seminární části je intenzivní procvičování gramatiky i nácvik základních konverzačních frází s cílem osvojit si aktivní praktickou znalost jazyka.

Posluchači by v prvním semestru měli získat základní lingvistické informace ve vztahu k severocentrální romštině (elementární gramatika, základy dialektní diferenciace, formy jazyka: mluvená-psaná, ortografie, atd.) a schopnost komunikovat na elementární úrovni písemně i ústně v probíraném makrodialektu minimálně na úrovni A1 podle CEFR.