Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociolinguistics of Romani II

Class at Faculty of Arts |
ARM100051

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod2. Romština - jazyk mezi národním a sociálním, domény romštiny3. Strategie zacházení s romštinou, jazykové postoje k ní, jazykový management a romština4. Pojem správné romštiny, purismus, standardizace a kodifikace romštiny, smysl pravopisu5. Dějiny a základní principy pravopisu severocentrální romštiny: písmo, typologie, segmentace6. Pravopis severocentrální romštiny: Označování hlásek písmeny, problematické jevy7. Rozšiřování jazykového repertoáru: přejímky, kalky, neologismy8. Onomaziologické principy romštiny a jejich využití pro neologismy9. Onomaziologický rozbor konkrétních neologismů a cvičení ze slovotvorby10. Rozšiřování jazykového repertoáru: problematizace, sémantické přetížení, relativita tradičnosti, slovotvorba vs. etymologie11. Problematika proprií12. Funkční styly v romštině

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška se oproti předmětu Komunikační situace romštiny I zaměří konkrétněji na expanzi romštiny do nových domén, její intelektualizaci, rozvoj písemné formy. Sleduje vliv nových funkcí na strukturu jazyka a vliv samotného pojímání romštiny na procesy jazykového managementu.

Následuje část zaměřená konkrétněji na jazykovou strukturu: Jednak je to historie romského pravopisu, zejména v Česku na na Slovensku, jednak problematizace a detailní analýza romského pravopisu, strukturovaná dle jednotlivých ortografických prvků a principů. Strukturní část dále obsahuje kategorizaci a vysvětlování jednotlivých postupů při tvorbě pojmenovávacích jednotek v romštině s důrazem na jejich využitelnost při rozvoji jazykových prostředků potřebných pro nové domény.