Charles Explorer logo
🇬🇧

Indian Historical and Sociocultural Background

Class at Faculty of Arts |
ARM10007

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* ZS *

1. Pojem "Indie" a jeho problematizace, identita v jižní Asii *

2. Etnická a jazyková situace na indickém subkontinentu *

3. Historicko-geografický úvod I: vliv přírodních podmínek na vývoj indické společnosti *

4. Historicko-geografický úvod II: indická civilizace jako syntéza kultur *

5. Civilizace v údolí Indu a Sarasvatí, Harappa a Mohendžo-daro *

6. Příchod Árjů a doba védská, počátky městské civilizace v údolí Gangy *

7. Období vlády dynastie Maurjů a císař Ašóka, vývoj po Maurjích *

8. Období vlády dynastie Guptovců *

9. Regionalizace politického a kulturního vývoje, počátky indického středověku *

10. Příchod muslimů na indický subkontinent, vlny islámských expanzí *

11. Vývoj náboženské ortodoxie: védské náboženství, bráhmanismus a hinduismus *

12. Vývoj heterodoxních směrů: buddhimus a džinismus *

13. Lidový hinduismus a kmenová náboženství * LS *

14. Struktura staroindické společnosti, varny, pojem dharma *

15. Kastovní systém v Indii *

16. Společenství mimo systém varn: ?nedotýkatelní" *

17. Indoárijské jazyky v čase, sanskrt a prákrty *

18. Novoindické jazyky *

19. Objev indického původu Romů *

20. Postavení romštiny mezi indoárijskými jazyky *

21. Etymologie slova ?rom" a její další konsekvence *

22. Zmínky o dómbech ve staroindické literatuře *

23. Dómské kasty v Indii, sociokulturní paralely *

24. Džátové/Zottové *

25. Rádžpútská teorie *

26. Otázky odchodu Romů z Indie

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška má studenty seznámit s vývojem indického subkontinentu v interdisciplinárním kontextu historie, geografie, sociologie, kulturní antropologie, religionistiky a lingvistiky. Zvláštní pozornost je věnována informacím s vysokou relevancí pro romistiku. Úspěšný absolvent přednášky tak získá komplexní pohled na jižní Asii jako místo původu romského etnika.