Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory of Romany Art

Class at Faculty of Arts |
ARM510004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

SYLABUS:

1) estetické a umělecké osvojování světa

2) přechod od folklorního umění k autorskému + individualizace

3) různé cesty individualizace, vliv použitého jazyka - čj/rom na stylové možnosti, pozice a úloha vypravěče atd.

4) Hranice mezi literárním a neliterárním a mezi folklorním a nefolklorním ve vyprávění + struktura vyprávění Ivana Baláže

5) Různost cest od tradiční prózy k umělé, zdánlivě folklorní prvky jako projev modernosti a autorskosti.

6) Romskost a individualizace v poezii.

7) Romskost literatury ve smyslu charakteristiky jednotlivých děl: autor, styl, ideální čtenář. Etnografičnost v beletrii.

8) folkloristika a romistika

9) Složky a jednota struktury literárního díla. Jazyk jako materiál a nikoli nástroj literatury.                       Literatura jako komunikát, složky a problematika této komunikace. Dynamika, nejednoznačnost a význam vnímatele pro estetickou reakci.

10) Otázky percepce, přidělování významu. Dynamika vnímatele a jeho význam pro realizaci díla. (Možno takto zauvažovat i nad knihou Kale ruži). Význam vnímatele a procesu vnímání: nad tématy: „umění přírodních národů“, insitní umění, kýč, dětská tvorba, umění šimpanzů. Závěr tématu vnímání: feministická a politická kritika a jejich reinterpretace.

11) Exaktnost literární vědy, omezení strukturalismu, dynamická struktura. Složky literárního díla atd.

12) Menšinové, okrajové a insitní výtvarné umění. Vztah tradice a modernity ve výtvarném umění, protiklad modernizace v tematice a modernizace ve způsobu tvorby. Vycházení z tradice a práce s tradičními prvky.

13) Posuny z umělé tvorby do folklórní (zlidovění) a zpět (inspirace, modifikace, autorský zápis). Problematika fixovaného folklóru. Revival. Český a romský folklór - strukturní zachovalost. Funkce folklórního díla (či útvaru). Folklórní proces jako komunikační situace a vícesměrný proces. Vývoj a metody folkloristiky

14) Menšinová literatura, menšinová kinematografie a místo Romů v ní. Romové jako námět a jako subjekt tvorby.

15) Stereotypy vnímání Roma u romských a neromských tvůrců. Etnografičnost x estetičnost v menšinové kinematografii i literatuře.

16) Romské divadlo - složitý vztah tradičnosti a modernosti. Zdroje moderního romského divadla.

17) Romská tradiční hudba - společné a rozdílné rysy. Co lze zahrnout pod pojem romská hudba? Přejímka v romské tradiční hudbě.

18) Rompop a post-rompop. Vztahy romské moderní hudby a world-music.

19) Romská hudba jako obživa a jako intraetnický komunikát. Vliv funkce na strukturu. Folklorismus jako subsistenční aktivita.

20) Romské aktivistické umění

21) Insitní umění jako třetí cesta

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět má na základě interpretace odborných textů i na základě materiálu romského umění:

- poskytnout úvod do problematiky základních uměnovědných disciplín,

- poskytnout též úvod do folkloristiky (vzhledem k etnologičtějšímu zaměření celého studia romistiky zde bude těžiště folkloristiky vychýleno od pólu etnologického k literárněvědnému a hudebněvědnému pólu)

- pokusit se o romistickou folkloristiku a romisticky zaměřené vědy o umění, řešit otázky vztahu romského umění k realitě, existence a podstaty romského umění, vztah tradice a umělé tvorby, apod.

- vymezit různý vztah tradici u jednotlivých žánrů romského umění a ukázat vliv této různosti na strukturu děl