Charles Explorer logo
🇬🇧

Hungarian Romany

Class at Faculty of Arts |
ARM510014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Maďarská / jihocentrální romština

2. Kontrastivní gramatický přehled

3. Fonologie; morfonologie

4. Indikativní flexe spony; osobní zájmena; člen; demonstrativa

5. Neindikativní flexe spony; ostatní zájmenná slova

6. Koordinace; číslovky

7. Ne-perfektivní flexe sloves

8. Perfektivní flexe sloves

9. Flexe substantiválií; objekty; komplementové věty

10. Flexe adjektiválií; relativní věty; posesivní konstrukce

11. Lokální adverbia; lokální věty

12. Temporální adverbia; temporální věty

13. Finální a kauzální věty

14. Výzkumný pobyt 15-16. Onomaziologie substantiv; analýza nahrávek a textů; konverzace 17-18. Onomaziologie adjektiv a adverbií; analýza nahrávek a textů; konverzace 19-20. Onomaziologie sloves; analýza nahrávek a textů; konverzace 21-26. Varia; analýza nahrávek a textů; konverzace

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit posluchače s lexikálními a gramatickými specifikami tzv. maďarské / jihocentrální romštiny, a umožnit jim tak její základní praktické ovládnutí. Předmět je koncipován kontrastivně vzhledem k tzv. slovenské / severocentrální romštině, se zvláštním důrazem na lexikální a gramatické hungarismy v maďarské romštině. První semestr je zaměřen na osvojení si základních morfosyntaktických struktur dané variety, druhý semestr pak na rozšíření slovní zásoby

(skrze popis interních onomaziologických procesů i lexikálních přejímek) a komunikačních dovedností. Součástí předmětu je týdenní výzkumný pobyt v některé z romských lokalit na jižním Slovensku, příp. v Maďarsku.