Charles Explorer logo
🇬🇧

Anthropological Approaches to the Romany Culture

Class at Faculty of Arts |
ARM510019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod - výzkumy různých badatelů u Romů

2. Diskuse kolem vymezení Romů na pozadí přístupu různých badatelů

3. Sociální a etnický aspekt vymezení Romů, přístupy aplikované antropologie

4. Koncept sociálního vyloučení

5. Koncepce sociální konstrukce reality

7. Metodologie sběru dat a jejich interpretace

8. Přístupy a možnosti terénního výzkumu

9. Reflexe terénního výzkumu

10. Vnitřní uspořádání skupin (příbuzenství, rituální nečistota, subetnicita)

11. Další koncepty vnitřní segmentarizace Romů (sociální status, barva pleti, čarodějnictví - magie)

12. Rodina vs. lokalita a její role ve studiu Romů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět vychází z antropologického pohledu na témata týkající se Romů. Absolvent by se měl orientovat v hlavních přístupech, se kterými se v antropologických publikacích může setkat, měl by umět využívat a interpretovat data získaná během terénních výzkumů se zohledněním a kritickým přístupem ke stávajícím konceptům.

Během výuky bude pracováno také s antropologickými a romistickými texty, kde by se měli studenti naučit kritického čtení textů. První semestr bude věnován reflexi terénních výzkumů a přístupu i metodologii různých badatelů při studiu Romů a s tématem souvisejících antropologických teorií a konceptů, druhý semestr potom vnitřnímu uspořádání skupin a kulturním vzorcům popisovaných při studiu romských kultur ve světle antropologických přístupů.