Charles Explorer logo
🇬🇧

Vlach Romany I B

Class at Faculty of Arts |
ARM600002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Probíraná témata:

- zasazení dané variety v rámci vlašských dialektů a romštiny celkem

- přehled o jejich užívání a geografickém rozšíření

- analýzu rozdílů oproti severocentrální romštině

- hlavní fonetický systém včetně mimosegmentálních specifik

- přehled o pravopisných zvyklostech

- jistý dojem z existence odlišností v rámci této variety

- základy tvarosloví, hlavní morfologické kategorie a třídy

- funkce hlavních gramatických prostředků

- poznámky ke tvoření slov

- vhled do skladby vět

- základní slovní zásoba

- důležité fráze a idiomy při každodenní komunikaci

- představu o zasazení jazyka do obecných kulturních zvyklostí

- podporu různých jazykových kompetencí (mluvení, psaní, aktivní, pasivní, interakce)

- pokrytí hlavních relevantních tématických okruhů (rodina, jídlo, člověk apod.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je úvodem do jedné variety vlašské romštiny, seznamuje s její gramatikou, základní slovní zásobou a systémovými odlišnostmi od romštiny severocentrální ("slovenské"). Absolvent by měl získat pasivní znalost některé vlašské romštiny, alespoň její psané formy, zároveň si ovšem osvojit základní znalost aktivní.

Seminář má rovněž přesah k obecné romistické lingvistice, na odlišnostech severocentrální a vlašské romštiny si student i uvědomí některé obecné principy romštiny jako celku a jejího vývoje.