Charles Explorer logo
🇬🇧

Editology and Translatology B

Class at Faculty of Arts |
ARM600008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář na praktických ukázkách seznamuje s problematikou ediční praxe a překladu romských textů. Studenti si osvojí různé úrovně redakčních zásahů do originálního textu (nahrávky) v závislosti na funkci výsledného textu, od emendace až po literární úpravu, a naučí se redakčně pracovat s různými typy interferencí romštiny a majoritních jazyků.

Při překládání romských textů je kladen důraz na stylovou adekvátnost, rozdílnost významových polí romských a českých pojmů apod., opět se zřetelem k funkci výsledného textu. Na problematice překladů z romštiny a do romštiny by si měl absolvent předmětu osvojit i obecnou problematiku překladu a ovládnout i základy translatologické teorie.