Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Seminar

Class at Faculty of Arts |
ARM600010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předpokládaný průběh v zmimním semestru: 1.-3. Propedeutika k psaní diplomové práce, rozvržení témat. 4.-13. Prezentace témat dipl. prací formou referátu. Následný komentář.

Po absolvování semináře v zimním semestru student odevzdává písemnou práci, která tvoří základ, ucelenou část nebo vybrané kapitoly z diplomové práce.

Předpokládaný průběh v letním semestru: 1.-10. Sestavení konečné bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání tématu. 11.-13. Prezentace vybraných problémů, týkajících se zvoleného tématu.

Po absolvování semináře student podává k obhajobě diplomovou práci.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i na konkrétní diplomové práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě diplomové práce.

Literatura a jednotlivá témata sylabu budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.

Study programmes